МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#21459
Володимир зі Здолбунова питає:
які гарантії для працівників при звільненні із роботи?

Відповідь юриста: трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом (адміністрацією) у разі змін в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
у разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
Якщо працівникам надано рівні умови продуктивності праці і кваліфікації, то перевага в залишенні на роботі надається наступним працівникам:
- сімейним — за наявності двох і більше утриманців (у т. ч. дітей, які навчаються і не мають самостійного заробітку); - особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
- працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
- працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва; - учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам,
- працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання.
Всі спірні питання вирішуються в судовому порядку. Але суди не можуть обговорювати питання про доцільність проведення скорочення штату на підприємствах, в установах, організаціях. Це право належить виключно роботодавцю. Суди лише перевіряють дотримання законодавства про порядок звільнення. Якщо законодавство було порушено, працівник має право поновитись на роботі з виплатою йому всіх днів вимушеного прогулу.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру середньої заробітної плати (доходу) працівника:
- перші 90 календарних днів — 100 %, - протягом наступних 90 календарних днів — 80 %,
- у подальшому — 70 %.
Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в державній службі зайнятості. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів. У разі чергового визнання застрахованої особи без-робітною у межах 2 років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно. Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.
дякуючі юрист Вікторія
#21887
Любов Федорівна Чтутова питає: який порядок ведення трудових книжок?
Відповіжь юриста:
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність
працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на
підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад
п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних
працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню.
Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка
оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.
До трудової книжки заносяться відомості про роботу,
заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в
установі, організації; відомості про стягнення до неї не
заносяться.
Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом
Міністрів України.
Заповнення трудової книжки вперше провадиться власником
або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня
прийняття на роботу.
До трудової книжки вносяться:
відомості про працівника: прізвище, ім'я та по батькові, дата
народження;
відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу,
звільнення;
відомості про нагородження і заохочення: про нагородження
державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за
успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного
законодавства України;
відомості про відкриття, на які видані дипломи, про
використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про
виплачені у зв'язку з цим винагороди.
Стягнення до трудової книжки не заносяться.
дякуючі юрист Вікторія
#22138
Тетяна Володимирівна, працівник відділу кадрів:
а коли вважається людина поновленою на роботі, якщо є рішення суду?

Відповідь юриста:
Як роз'яснив Пленум Верховного Суду України у п. 34 своєї постанови № 9 від 06.11.1992 року «Про практику розгляду судами трудових спорів» стосовно до правил ст. 24 КЗпП України рішення про поновлення на роботі вважається виконаним з дня видання власником або уповноваженим ним органом наказу про це. Тобто, з дати рішення суду вже людина поновлена і повинна отримувати зарплату.
дякуючі юрист Вікторія
#22142
Маргарита Джогова:
Я бухгалтер, працюю 5 років. Але мене переводять на постійну роботу секретарем, як бути?

Відповідь юриста:
Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу ЗПП. Роботодавець, відповідно до частини другої статті 32 КЗпП, має право переміщати працівника на інше робоче місце, доручати роботу на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором, без його згоди.
Рішення про переведення приймається на підставі заяви працівника або відповідного подання (доповідної записки) керівника структурного підрозділу (кадрової служби).
Ви можете оскаржити в суді ваше переведення.
дякуючі юрист Вікторія
#22664
Поліна з Харкова питає:
Підкажіть будь-ласка чи можна економіста прийняти на роботу по строковому трудовому договору?

Відповідь юриста:
При укладенні строкових трудових договорів працівники подають заяву, в якій вони просять прийняти на відповідну роботу за строковим трудовим договором із за­значенням конкретного строку чи на час виконання робіт.
Коли термін дії строкового трудового договору закінчується, то працівника звільняють з роботи на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП, закінчення строку договору (п. 2 і З ст. 23 КЗпП), крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 391 КЗпП. Тобто, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жод­на зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.
дякуючі юрист Вікторія
#22900
Анна Сергійовна, Тернопіль:
який порядок працевлаштування окремих категорій громадян (неповнолітніх, звільнених в запас із Збройних Сил та інші)?

Відповідь юриста:
Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років,
у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх,
а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших
умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством
України.
Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.
За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.
Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл,
професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів
для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти
років на важких роботах і на роботах з шкідливими або
небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років
до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені
для них граничні норми.
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення
важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються
Міністерством охорони здоров'я України за погодженням із Державним
комітетом України по нагляду за охороною праці.
Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років
до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.
дякуючі юрист Вікторія
#22995
Роксоляна з Бродів питає: яка зміна істотних умов праці?

Відповідь юриста:
У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці законом допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та ін. — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП саме як за відмову від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці з виплатою вихідної допомоги у розмірі середнього місячного заробітку.
дякуючі юрист Вікторія
#23870
Марина питає: у нас на роботі скорочення планується, працюю в бібліотеці. А у мене мама-пенсіонерка, яку я доглядаю, більше рідних немає. Які я маю пільги?
Відповідь юриста:
Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
5. П. 2 частини другої ст. 42 КЗпП визнає переважне право на залишення на роботі за особами, у сім'ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком. Оскільки мова йде про сім'ї, перевага не повинна визнаватися за особами, які проживають одиноко, без сім'ї.
Наявність у сім'ї інших осіб з самостійним джерелом доходів, які не належать до категорії заробітку (наприклад, пенсіонерів), при буквальному і формальному тлумаченні п. 2 частини другої ст. 42 КЗпП не позбавляє працівника переваги на залишення на роботі, тому що в цьому випадку в сім'ї все одно відсутні інші працівники з самостійним заробітком.
дякуючі юрист Вікторія
#23974
Ирина питає: в грудні 2015р., я була прийнята в одну із державних організацій на посаду - "Завідувач готельним господарством" на час відсутності основного працівника яка знаходилася в дикретній відпустці по догляду за дитиною.
19.11.2016р. без письмового попередження та без подання на профспілкові збори генеральний директор звільнив мене на підставі пункту 2 ст.41 КЗпП України.
Цей наказ опирається на дві догани які на даний період знаходяться на оскарженні у суді, а також на декілька видуманих пунктів. Судове рішення буде 02.02.2017р. А 26.12.2016р.- він сам особисто написав заяву за власним бажанням.
Новий т.в.о. генерального директора який приступив до своїх обовязків 27.12.2016р. викликав із дикретної відпустки мою попередницю, оскільки я була звільнена і вона вийшла.(Моя попередниця не має відповідної освіти, навідмінно від мене).Мене у письмовому форматі ніхто не ознайомлював із наказом, але склали акт відмови від підпису. А оскільки, я не вкладалася у терміни на оскарження в суд, то 14.01.2017р. я прийшла щоб ознайомитися із наказом.Мене змусили написати заяву, мов я потребую копію наказа.Я написала і поставила дату ознайомлення в наказі -14.01.2017р.
На даному етапі мене турбують такі питання:
1) Скажіть будь ласка чи впливає дата ознайомлення із наказом в даній ситуації для мене в подальшому хоча б на щось?
Так, в статті 149 КЗпП сказано, що дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку, дата має велике значення. Відділ кадрів повинен повідомити працівника потрібно у триденний строк (п. 31 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань від 20.07.1984 № 213). Якщо в цей строк не ознайомлені Ви, це порушення Вами.
2) Скажіть будь ласка чи виплачуватимуть мені середній заробіток за всі дні які я буду оскаржувати даний наказ? Чи тільки до дати виходу на роботу основного працівника із дикретної відпустки?
Якщо в судовому порядку Вами буде доведено підстави для оскарження наказу.
3)Чи могла попередня працівниця вийти достроково на роботу написавши свого часу заяву до травня місяця поточного року?
Може вийти на роботу в будь-який час зручний для себе, на підставі ст.18 Закону України «Про відпустку»
3) Як згідно чинного законодавства має бути правильно зі мною у випадку поновлення мене за рішенням суду на роботу? У Вас можливість на підставі ст. 221 ЦПК України звернутись до суду з заявою щодо роз’яснення рішення суду, щоб працевлаштувати Вас.
Вам можуть запропонувати вільну вакансію на підприємстві.
5) Чи може новий генеральний директор не виконати рішення суду посилаючись на те, що на роботу вийшов основний працівник?
Ні, не може, він зобовязаний його виконати на підставі п.2 ст.13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" : Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається процесуальним законом"
дякуючі юрист Вікторія
#24089
Наталія, Сватове питає: Я мать одиночка (ребенку 12 лет). Меня увольняют. Хотят, чтобы я написала заявление по собственному желанию, так как нет работы и фирма распадается, платить нечем. Как мне поступить?
Відповідь юриста: Вас не мають права звільнити, оскільки Ви єдиний працюючий в сім’ї, тому примушують звільнятися, не потрібно звільнятися ні в якому разі, а скаржитися до прокуратури про захист свої прав. Якщо Вас примусили написати заяву про звільнення за власним бажанням, за захистом трудових прав можна звернутися безпосередньо до місцевого суду, протягом місяця, з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки (ст.233 КЗПП). Вас поновлять на роботі, а якщо дійсно підприємство збанкрутіло, вони були зобов’язані Вас працевлаштувати, але ніякого звільнення з їх волі! Суд може визнати звільнення незаконним і поновити на роботі, заплативши за час вимушеного прогулу, якщо ви цей час не будете працювати.
дякуючі юрист Вікторія
#24692
Оля питає: Я навчаюсь в університеті, 1 курс. Я знаю, що можна внести до трудової книжки час навчання в університеті. Які підстави?

Відповідь юриста:

В п. 2.16. Наказ №58 від 29.07.93 р Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників "Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів, та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підставою для таких записів є накази навчального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів".
Все це може мати значення, для оформлення пенсії.
дякуючі юрист Вікторія
#24767
Оксана з Сум питає: Я працювала в міській лікарні 10 років сестрою-господаркою. Зараз у звязку з реформою медицини та створенням ПМСД я отримала повідомлення про скорочення посади сестри-господарки, та про можливе її звільнення з роботи.
Натомість в ПМСД введена посада кастелянші. Запитання:чи повинна адміністрація запропонувати їй нову посаду?
Як бути?

Відповідь юриста:
Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації (ч. 3 ст. 49-2 КЗпП). Я раджу, якщо ця вакансія вільна, але не було запропоновано, скаржитися до інспекції праці.
дякуючі юрист Вікторія
#25374
Анастасія з Черкас питає: я економіст, але мене перевели на рецепцію, так захотів керівник, я вже третій місяць. Я не заперечую, щоб не втратити роботу, але чи я можу оскаржити?
Відповідь юриста: Ви можете звернутися з заявою до інспекції з охорони праці за місцем проживання, написати, за яких умов, з наказом чи без туди Вас було переведено. В коментарі КЗПП
http://legalexpert.in.ua/komkodeks/kzot ... 15-33.html зазначається:"Пленум Верховного Суду України в Постанові "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 року роз'яснив, що закони, прийняті до набрання чинності Конституцією України, діють лише в разі, якщо не суперечать Конституції. У зв'язку з цим у названій постанові прямо вказувалося на неможливість застосування статей 32, 33 і 34, що дозволяли власникові вимагати виконання роботи, не передбаченої трудовим договором". Це означає, якщо вас взяли на роботу економістом, а на іншу роботу згоди не було, це порушення прав і примусова праця. Скаржитися ви повинні обов'язково.
дякуючі юрист Вікторія
#25487
Тимур спрашивает: "Я нашел вакансию в городской газете, в которой было написано "трудоустройство согласно КЗОТ Украины" в итоге меня обманули и я отработал бесплатно. А это было СТО. Что мне делать?
Відповідь юриста:
Можете звернутися з заявою до поліції, написавши усі умови працевлаштування, ПІБ директора, обставини, при яких ви працювати, умови, коли було укладено трудовий договір. Оскільки ст. 175 КК України, : 1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності,-
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певного діяльністю на строк до трьох років.
дякуючі юрист Вікторія
#25511
Максим з Житомира питає: " Я працюю на посаді провідного інженера-технолога Інформаційно-обчислювального центру. Наказом від 06.11.2016 року мене була притягнута до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани за не складений графік на установку програмного забезпечення на робочих місцях користувачів в структурних підрозділах, але це не мої посадові обов'язки. Як бути? я дуже багато втратив суми з премій.

Відповідь юриста: Згідно ст. 149 Кодексу законів про працю України до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.
позивайтеся до суду. ст. 148 КЗпП вказує на те, що дисциплінарне стягнення може бути накладене не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
Ви повинні надати до суду документи, посадову інструкцію, щоб довести незаконність наказу про скасування дисциплінарного стягнення. А в позовній заяві вимагати скасувати наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності та виплаті премій, які були зняті з Вас.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 10

думаю пошить самой

гіперактивність???

Транскраниальная микрополяризация головного мозг[…]

Физиотерапия в реабилитации после пневмоний Ульт[…]

Ударно Волновая терапия

Ворошилов Евгений Александрович: нейрореабилитолог[…]

Ще більше корисного та цікавого!