МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63683
Борис з Києва питає: що таке інститути спільного інвестування?

Відповідь юриста:
Інститути спільного інвестування — фінансові установи, які обслуговують сферу спільного інвестування шляхом забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку. Призначення - залучення та об'єднання вільних ресурсів населення, підприємств і організацій та їх подальше розміщення. Їх поділяють: Залежно від порядку здійснення їх діяльності:а) відкритого типу інститут спільного інвестування (або компанія з управління його активами), який бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим інститутом б)інтервального типу інститут спільного інвестування, який бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим інститутом протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік; в)інститут спільного інвестування закритого типу не бере на себе зобов'язання щодо викупу цінних паперів, емітованих цим до моменту його реорганізації або ліквідації.
дякуючі юрист Вікторія
#63776
Олександр Б. пише: навчаюсь в інституті МВС. треба до семінару - психологія очної ставки.

Відповідь юриста:
Очна ставка проводиться в специфічній психологічній атмосфері, що накладає відбиток на взаємодію її учасників. У ході цієї дії відбувається спілкування одночасно між трьома особами: слідчим і двома особами які допитуються. При цьому неминуче виникає психологічний вплив одного що допитується на Іншого, а також слідчого на них обох. Одночасно і учасники очної ставки мають певний вплив на слідчого. Очна ставка між обвинуваченим і потерпілим психологічно складна тим, що добросовісний учасник або боїться повторної зустрічі з обвинуваченим, або її не бажає, оскільки ця зустріч йому неприємна. Очна ставка володіє високою силою впливу на її учасників. Вплив визначається передусім впливом осіб, які допитуються один на одного, яке грає двояку роль для встановлення істини позитивну або негативну.
дякуючі юрист Вікторія
#63866
Тимур, Рівне питає: терміново мені потрібно про колізії в міжнародному приватному праві

Відповідь юриста:

Колізійна прив’язка „закон автономії волі”.
до угод з "іноземним елементом" застосовується здебільшого закон автономії волі (lex voluntatis). Він означає, що сторони самі обирають закон для регламентації своїх прав та обов'язків. Наприклад, у ч. 1 ст. 569 ЦКУ встановлено, що права та обов'язки сторін щодо зовнішньоторговельної угоди можуть визначатися за погодженням сторін.
Закон lex voluntatis означає принцип автономії волі сторін. Сторони можуть самостійно визначати, який правопорядок вони будуть застосовувати до відносин між ними. Але воля сторін відносно фактичного застосування матеріального права вибраного правопорядку не може бути змінена пізніше при виникненні суперечки. Якщо воля сторін прямо не визначена, то суд повинен визначити ту волю, яку сторони мали на увазі, підписуючи даний договір. Lex voluntatis також означає автономію волі сторін щодо вибору арбітражу на будь якій стадії судового процесу. Це так зване “арбітражне застереження”. Останнім часом в кодифікаційних актах європейських країн з питань МПрП прицип Іex voluntatis застосовується до спадкових і шлюбних контрактів, а іноді навіть до деліктних правовідносин.

Колізійні норми щодо правового статусу фізичної особи за ЗУ „Про міжнародне приватне право”
Особистим законом фізичної особи вважається право держави, громадянином якої вона є. Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав - вважається право тієї з держав, з якою особа має найбільш тісний зв'язок, зокрема, має місце проживання або займається основною діяльністю. Особистим законом особи без громадянства та біженця вважається право держави, у якій ця особа має місце проживання або місце перебування. Виникнення і припинення цивільної правоздатності і дієздатності, а також визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи визначається її особистим законом. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності визначається правом держави, у якій фізична особа зареєстрована як підприємець. За відсутності в державі вимог щодо обов'язкової реєстрації застосовується право держави основного місця здійснення підприємницької діяльності. Права фізичної особи на ім'я, його використання та захист визначаються її особистим законом, якщо інше не встановлено законом. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, які проживають поза межами України, може здійснюватися в консульській установі або дипломатичному представництві України із застосуванням права України. Встановлення і скасування опіки та піклування регулюються особистим законом підопічного. Відносини між опікуном (піклувальником) та особою, яка перебуває під опікою (піклуванням), визначаються правом держави, орган якої призначив опікуна (піклувальника).
дякуючі юрист Вікторія
#64204
Метод державного управління переконання та примус.
Під методом звичайно розуміють спосіб або засіб досягнен¬ня поставленої мети. Відповідно до цього адміністративно-право¬вими методами є способи та прийоми безпосереднього і цілеспря¬мованого впливу виконавчих органів (посадових осіб) на підставі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах та відповідній формі на підпорядковані їм органи та громадян. Методи проявляються у формах управління, через взаємодію суб'єктів та об'єктів управління, зв'язки, що між ними склалися. Органи державного управління можуть впливати на об'єкти управління шляхом прямого або непрямого впливу. Прямий вплив виражає волю відповідного органу — наказ. Непрямий вплив — це створення умов зацікавленості у виконавців, надання їм можливості обрати варіант поведінки та ін. У системі методів державного управління важливе місце посідає переконання — особливий засіб правового впливу. Він полягає в тому, щоб суб'єкти державного управління додержувалися певних вимог внаслідок їх внутрішнього визнання, а не через сліпе підкорен¬ня велінням влади. переконання — це система заходів правового і неправового характеру, які проводяться державними та громадськи¬ми органами, що виявляється у здійсненні виховних, роз'яснюваль¬них та заохочувальних методів, спрямованих на формування у гро¬мадян розуміння необхідності чіткого виконання законів та інших правових актів. Основними формами переконання, які застосовуються в держав¬ному управлінні, є: організація державних і громадських заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань; виховання, особистий приклад; роз'яснення завдань державного управління; інструктаж осіб підпорядкованого апа¬рату і громадськості з питань найбільш дійового виконання постав¬лених завдань; заохочення; критика роботи і поведінки окремих осіб. Державний примус в нашій країні характеризується тим, що цей метод державного впливу є допоміжним, здійснюється на підставі переконання і тільки після застосування переконання. Він за¬стосовується до порівняно незначної кількості людей — тих, що вчи¬нили правопорушення. Державний примус — це психологічний або фізичний вплив державних органів (посадових осіб) на певних осіб з метою спону¬кати, примусити їх виконувати правові норми. Він виступає у двох формах: судовій та адміністративній. Використовуються і засоби громадського примусу, які не є державними. Адміністративний примус є одним з видів державного примусу. Йому, як і державному примусу в цілому, притаманні характерні риси, сутність яких зводиться до використання державними органами, а в окремих випадках і громадськими об'єднаннями засобів примусового характеру з метою забезпечення належної поведінки людей. адміністративний примус використовується для: а) запобігання вчиненню правопорушень; б) припинення адміністративних проступків; в) притягнення до адміністративної відповідальності.
дякуючі юрист Вікторія
#64533
Валентина Чиртета. з Харкова: які є адміністративні стягнення щодо неповнолітніх?

Відповідь юриста:Стаття 24-1. кодекс україни про адміністративні правопорушення
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:
1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
2) попередження;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.
#64730
Що є метою насильницьких дій при катуванні (ст. 127 КК України)

відповідь юриста:
Метою насильницьких дій при катуванні є намагання примусити потерпілого або іншу особу до дій, що суперечать їхній волі, наприклад, надати певні відомості чи зробити визнання, вчинити самокалічення тощо. Якщо такі дії вчинені з метою отримати чуже майно чи право на майно, вони кваліфікуються за ст. 189, з метою протидії законній господарській діяльності - за ст. 206, а з метою примушування потерпілого до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань - за ст. 355.
#64815
Юля, Львів: що є метод державного управління переконання та примус.

Відповідь юриста:
Під методом звичайно розуміють спосіб або засіб досягнен¬ня поставленої мети. Відповідно до цього адміністративно-право¬вими методами є способи та прийоми безпосереднього і цілеспря¬мованого впливу виконавчих органів (посадових осіб) на підставі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах та відповідній формі на підпорядковані їм органи та громадян. Методи проявляються у формах управління, через взаємодію суб'єктів та об'єктів управління, зв'язки, що між ними склалися. Органи державного управління можуть впливати на об'єкти управління шляхом прямого або непрямого впливу. Прямий вплив виражає волю відповідного органу — наказ. Непрямий вплив — це створення умов зацікавленості у виконавців, надання їм можливості обрати варіант поведінки та ін. У системі методів державного управління важливе місце посідає переконання — особливий засіб правового впливу. Він полягає в тому, щоб суб'єкти державного управління додержувалися певних вимог внаслідок їх внутрішнього визнання, а не через сліпе підкорен¬ня велінням влади. переконання — це система заходів правового і неправового характеру, які проводяться державними та громадськи¬ми органами, що виявляється у здійсненні виховних, роз'яснюваль¬них та заохочувальних методів, спрямованих на формування у гро¬мадян розуміння необхідності чіткого виконання законів та інших правових актів. Основними формами переконання, які застосовуються в держав¬ному управлінні, є: організація державних і громадських заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань; виховання, особистий приклад; роз'яснення завдань державного управління; інструктаж осіб підпорядкованого апа¬рату і громадськості з питань найбільш дійового виконання постав¬лених завдань; заохочення; критика роботи і поведінки окремих осіб. Державний примус в нашій країні характеризується тим, що цей метод державного впливу є допоміжним, здійснюється на підставі переконання і тільки після застосування переконання. Він за¬стосовується до порівняно незначної кількості людей — тих, що вчи¬нили правопорушення. Державний примус — це психологічний або фізичний вплив державних органів (посадових осіб) на певних осіб з метою спону¬кати, примусити їх виконувати правові норми. Він виступає у двох формах: судовій та адміністративній. Використовуються і засоби громадського примусу, які не є державними. Адміністративний примус є одним з видів державного примусу. Йому, як і державному примусу в цілому, притаманні характерні риси, сутність яких зводиться до використання державними органами, а в окремих випадках і громадськими об'єднаннями засобів примусового характеру з метою забезпечення належної поведінки людей. адміністративний примус використовується для: а) запобігання вчиненню правопорушень; б) припинення адміністративних проступків; в) притягнення до адміністративної відповідальності.
#64865
Юля, Київ: На підставі якого рішення здійснюється спеціальне досудове розслідування?

Відповідь юриста:
згідно з положеннями ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255 - 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

На якій стадії судового розгляду головуючий дає розпорядження про видалення свідків із залу судового засідання у кримінальному провадженні?
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ЛИСТ 05.10.2012 № 223-1446/0/4-12
Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України
п. 5. Процесуальною дією, якою закінчується підготовча частина судового розгляду кримінального провадження, є видалення свідків із зали судового засідання, яке здійснюється судовим розпорядником за розпорядженням головуючого. Судовий розпорядник вживає всіх заходів, щоб свідки, які ще не були допитані, не спілкувалися з допитаними свідками, якщо перші після допиту залишили залу судового засідання. На вимогу суду відповідно до ч. 15 ст. 352 КПК допитаний свідок може бути залишений у залі судового засідання.
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Всем привет! Нужен хороший юрист, который поможет […]

Мой ребенок играет.......помогите

главное, чтобы никто не заигрался :)

Творческое развитие ребенка

дуже потрібна стаття

Музыка

у ютуба есть ютуб музыка отдельное приложение как […]

Ще більше корисного та цікавого!