МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#65308
Олександр, Тернопіль
Які дії вважаються незакінченим злочином?

відповідь юриста: Незакінчений злочин охоплює два види небезпечних дій - готування до злочину і замах на вчинення злочину. Так, у ч. 2 ст. 13 КК говориться, що незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.
Незакінчений злочин - це дії особи, пов'язані з умисним створенням умов для вчинення злочину або з безпосередньою їх спрямованістю на досягнення певного злочинного наслідку, але які не було досягнуто з причин, не залежних від волі винного. Закон не передбачає обов'язкового пом'якшення покарання за незакінчений злочин. Призначаючи покарання за такий злочин, суд має керуватися загальними засадами призначення покарання, які передбачені ст. 65 КК. Нагадаємо, що готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 14 КК).
#65318
Олександр Г. Рубіжне: я буду вдячний за інформацію - Віденська Конвенція про міжнародний договір купівлі-продажу.

Відповідь юриста:
Конвенція застосовується до договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах:
а) коли ці держави є учасницями Конвенції;
б) коли відповідно до норм МПрП застосовується право держави – учасниці Конвенції (ст. 1).
Стаття 2 Конвенції обумовлює, що норми Конвенція не застосовується до продажу товарів: 1) які набуваються для особистого, сімейного або домашнього використання 2) з аукціону; 3) в порядку виконавчого провадження або іншим способом відповідно до закону; 4) фондових паперів, акцій, забезпечувальних паперів, оборотних документів та грошей; 5) суден водного та повітряного транспорту, а також суден на повітряній подушці; 6) електроенергії. Положення Конвенції не застосовують також до договорів:
- на постачання товарів, що їх слід виготовити, якщо сторона-замовник зобов'язується поставити значну частину матеріалів, необхідних для виготовлення таких товарів;
- у яких обов'язки сторони, що поставляє товари, полягають переважно у виконанні роботи чи наданні інших послуг;
Регулюючи порядок укладення договору купівлі-продажу і права та обов'язки продавця і покупця, які виникають із такого договору, Конвенція не торкається: 1) чинності самого договору або окремих його частин, а також звичаїв; 2) регулювання питань власності на проданий товар; 3) регламентації відповідальності продавця за шкоду, заподіяну товаром здоров'ю особи чи її смертю
#65320
Аліна, запоріжжя: Громадянин П., під час незаконного заволодіння транспортним засобом з метою його збуту, скоїв умисне вбивство власника авто. Дайте кримінально-правову оцінку діям П.

відповідь юриста:
Пункт 6 частини 2 статті 115 КК – умисне вбивство з корисливих мотивів, та частина 3 статті 289 КК – незаконне заволодіння транспортним засобом поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого.
#65359
юрій, Київ, При вчиненні якого злочину може бути застосовано відсторонення від посади щодо службової особи правоохоронного органу?

відповідь юриста
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 07.02.2014
УЗАГАЛЬНЕННЯ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
1) Відсторонення від посади може здійснюватись лише щодо підозрюваного або обвинуваченого у кримінальному провадженні щодо злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Незалежно від тяжкості злочину, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
#65364
Андрій, Запоріжжя, які відносини власності у підприємництві?

Відповідь юриста:
Відносини власності - це суспільні відносини, що виникають у зв'язку і з при¬воду привласнення матеріальних благ. Сутність відносин власності у сфері еко¬номіки полягає в належності наявних засобів виробництва і продуктів праці, що отримуються від їх експлуатації, певним суб'єктам. Власність в економічному розумінні - це економічне панування суб'єкта над об'єктом, що належить йому, використання суб'єктом цих об'єктів своєю владою й у власних інтересах. Право власності передбачає можливість вільного, але в межах закону, викорис¬тання власником свого майна у власних інтересах. Суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі права власності, на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб'єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі ін¬ших форм правового режиму майна, передбачених ГК. Похідними правами від права власності у господарському праві є:а) право довірчої власності; б) право господарського відання; в) право оперативного управління; г) право користування (в тому числі оренди). Всі вони є похідними від права влас¬ності й залежними від власника (первісного власника). В межах закону, що вима¬гає зміст кожного з цих інститутів, власник, залежно від мети передачі майна, тією чи іншою мірою «підрегульовує» свої відносини з відповідним суб'єктом.
#65365
Антоніна, Рівне, теке запитання для навчання. До суду було викликано в якості свідка слідчого для дачі показань щодо відомостей, які йому стали відомі із пояснень потерпілого, який помер в результаті вчинення злочину. Чи можуть бути прийняті судом ці показання як доказ?

Відповідь юриста: Свідками можуть бути працівники правоохоронних органів, які здійснювали безпосередньо слідчі (розшукові) дії або оперативно- розшукову діяльність, особи, які брали участь у проваджені окремих слідчих (розшукових) дій (поняті, спеціалісти, експерти, перекладачі тощо), особи, які здійснювали законне затримання відповідно до статей 207-208 КПК України.
#65377
Надія М., Кропивницький: чи передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України можливість установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу до постановлення ухвали слідчого судді?

Відповідь юриста: Ст.268 КПК ч.4. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу до постановлення ухвали слідчого судді може бути розпочато на підставі постанови слідчого, прокурора лише у випадку, передбаченому частиною першою статті 250 цього Кодексу.
#65416
Дмитро, київ Змісту якої загальної засади кримінального провадження відповідає можливість початку кримінального провадження у формі приватного обвинувачення лише на підставі заяви потерпілого?

Відповідь юриста.
Засада диспозитивності.
#65429
Артем, Дрогобич, що так делікти в міжнародному приватному праві

відповідь юриста:
Делікт — це правопорушення, яке завдає шкоди суспільству, державі або особі. Таке правопорушення є підставою для притягнення правопорушника до відповідальності, передбаченої законом. Зазначене правопорушення не пов’язане з порушенням договору (контракту). Деліктні зобов’язання відомі ще як позадоговірні. Того, хто заподіює шкоду, називають делінквентом. Того, кому шкоду заподіяно — потерпілим.
Умови виникнення зобов'язань з делікту є: 1) заподіяння шкоди особі чи майну; 2) протиправність діяння; 3) причинний зв'язок між протиправною поведінкою делінквента та заподіяною шкодою; 4) вина делінквента. Іноді відповідальність за делікт може наставати за меншої кількості умов.
#65452
Олег Білянін, Київ, хто є суб'єктом складу втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 Кримінального кодексу України)?

відповідь юриста: суб'єкт злочину - осудна особа, яка досягла 18-річного віку.
#65604
Марина, Харків, треба з господарського права. що таке стандардизація.

Відповідь юриста:Стандартизація - встановлення правил, загальних принципів та характеристик для загального і багаторазового застосування з метою захисту життя, здоров'я та майна людини, охорони довкілля та усунення загрози для національної безпеки. У процесі стандартизації виробляються нормативні документи: стандарти, кодекси усталеної практики, класифікатори та технічні умови. Стандартом є розроблений у встановленому порядку нормативний документ, що закріплює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі. Національним стандартом -державний стандарт Укр, прийнятий центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації та доступний для широкого кола користувачів. Кодексом усталеної практики - нормативний документ, що містить практичні правила чи процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів. Класифікатором є нормативний документ, в якому систематизовано за певним критерієм об'єкти стандартизації у певній сфері господарювання. Технічними умовами є нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Залежно від рівня, на якому здійснюється стандартизація, розрізняють: міжнародні та регіональні стандарти; національні стандарти інших країн. Стандартизація в Укр здійснюється за пріоритетності прямого впровадження міжнарод. і регіон. стандартів та дотримання міжнарод. та європ. правил і процедур стандартизації.
#65605
Ліда, Київ, що таке питання про доктрину та „автономію волі (міжнародне право)? дякую.

Відповідь юриста:
Закон lex voluntatis означає принцип автономії волі сторін. Сторони можуть самостійно визначати, який правопорядок вони будуть застосовувати до відносин між ними. Але воля сторін відносно фактичного застосування матеріального права вибраного правопорядку не може бути змінена пізніше при виникненні суперечки. Якщо воля сторін прямо не визначена.
При цьому застереження про публічний порядок можна поділити на дві категорії: одні вимагають, щоб саме застосовуване іноземне право було суголосним з вимогами публічного порядку (наприклад, у Ту¬реччини), інші приписують не застосовувати іноземне пра¬во, якщо наслідки такого застосування суперечили б осно¬вам оrdrе рublіс (наприклад, у Швейцарії). На мій погляд, останній підхід є доцільнішим, оскільки навіть у випадку несумісності іноземної норми з місцевим порядком, наслідки її застосування можуть і не порушувати оrdrе рublіс. Це, зокрема, залежить від того, в якій країні підлягатиме виконанню відповідне судове рішен¬ня. В цьому зв'язку закон Угорщини містить логічну норму (ч. 2 ст. 7), яка говорить, що не слід не застосовувати інозем¬ний закон лише тому, що суспільно-економічна система іно¬земної держави відрізняється від угорської.
Застереження про публічний порядок у тій чи іншій формі містять усі закони про міжнародне приватне право. Серед інших умов незастосування іноземного права вказується на зворотне відсилання, застосування lех fоrі на прохання сторін або lех voluntatis, якщо це дозволяє закон, немож¬ливість встановлення змісту іноземного права. Ст. 6 закону Румунії передбачає застосування іноземного права на умові взаємності, а ст. 8 вказує на не¬обхідність дотримання публічного порядку й забороняє шахрайський обхід закону.
В першу чергу слід згадати Закон про міжнародне приватне право Австрії 1978 р. Цей законодавчий акт характеризується тим, що має досить детальну систему колізійних норм з питань, пов’язаних з регулюванням договірних відносин. Він вперше ввів таке поняття “найбільш тісного правового зв’язку”. Нерідко в праві використовують таке явище, як “обійти закон”. Мова не йде про порушення закону, а про створення можливості обійти діючої норми права задля отримання вигоди.
Справа в тому, що для настання цивільно-правової відповідальності необхідно наявність порушення, наявність спричиненої шкоди, зв’язок між цією особою та спричиненою шкодою, а також про відношення людини до цієї шкоди.
Уявімо, що є колізійна норма, яка говорить, що якщо заподіяна шкода при виконанні договору, то необхідно застосовувати право країни місця укладання угоди.
Угорщина. Закон 1979 р. Фактично регулює колізії в усіх сферах – від особистого приватного стану людини і закінчуючи процесуальними нормами.
Китай. В 1985 р. був прийнятий Закон про міжнародні господарські договори. В 1986 р. був прийнятий документ “Загальні положення цивільного права Китаю”.
Сьогодні у цій країні виникають дуже складні колізії у зв’язку з тим, що до Китаю приєднаний Гонконг, де ведеться найбільш активний бізнес у Південно-Східній Азії. Спочатку було домовлено, що там залишатиметься незмінна система (і не вводитиметься китайська планова система). Тому в Китаї виникають колізії всередині держави. Тому, укладаючи угоди з китайськими контрагентами, слід брати до уваги його місцезнаходження.
#65634
Аліса, Київ. які умови визнання іноземця обмежено дієздатним і недієздатним.

Відповідь юриста:У справах про визнання особи недієздатною або про обмеження в дієздатності компетентним є суд тієї держави, громадянином якої є особа, яка має бути обмежена в дієздатності або визнана недієздатною. При цьому суд застосовує своє національне законодавство, тобто діє закон суду - закон держави громадянства. Якщо суд держави, де іноземець має місце проживання, встановить, що є підстави для обмеження в дієздатності або визнання недієздатною особи, яка є громадянином іншої держави, він повідомляє про це компетентний суд держави громадянства. Якщо суд держави громадянства протягом трьох місяців не почне справи або не повідомить своєї думки, суд за місцем проживання цієї особи може провести справу про обмеження в дієздатності або визнанні недієздатною відповідно до законодавства своєї держави, якщо підстави обмеження в дієздатності або визнанні недієздатною передбачені також законодавством держави громадянства іноземця. Рішення про обмеження в дієздатності або про визнання недієздатною пересилається відповідному суду держави, громадянином якої є іноземець.
#65665
Анна, Київ, які поняття та види лізингових операцій з іноземним елементом?

Відповідь юриста:
Лізинг буває внутрішній та міжнародний.
При здійсненні внутрішнього лізингу, лізингодавець, лізингоотримувач і продавець – резиденти України. Регулюється законодавством України. При здійсненні міжнародного лізингу вони не є резидентами України.
Сублізинг – особливий вид відносин, через переуступку прав використання предметом лізингу 3-й особі, що оформлюється договором сублізингу. Права і обов’язки регулюються внутрішнім законодавством (внутрішній лізинг).
Міжнародний лізинг – регулюються згідно конвенцією Юнідрусе міжнародного фінансового лізингу.
- стосовно права, то вони обираються згідно з згодою сторін відносно конвенції.
Договір лізингу – якщо він має вказівку на напічне інвестування грошей в предмет лізингу і те, що є напічне передачі предмету лізин. Лізингоотримувачу.
- розв’язання конфлікту лізингу за правом, яке застосовувалося.
#65725
Артем, Львів, можна запропонувати задачу?
Громадянин П., під час незаконного заволодіння транспортним засобом з метою його збуту, скоїв умисне вбивство власника авто. Дайте кримінально-правову оцінку діям П.

Відповідь юриста: Пункт 6 частини 2 статті 115 КК – умисне вбивство з корисливих мотивів, та частина 3 статті 289 КК – незаконне заволодіння транспортним засобом поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого.
  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

Думаю що тут може допомогти вивчення психології

Цікаво.

В моей жизни наступил момент, когда я понял, что а[…]

Цікава тема для мене. Я саме хочу пов'язати свою р[…]

Ще більше корисного та цікавого!