МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#65750
Мирон, Львіська область. Допоможіть вирішити задачу.
А., маючи намір завдати фізичного болю В., завдав останньому удар в грудну клітку, від якого В. упав. Під час падіння В. вдарився головою об край бордюру та від отриманого ушкодження помер через кілька годин. Яка кримінально-правова оцінка дій А.?

Відповідь юриста:
Стаття 119 КК. Вбивство через необережність.
1. Вбивство, вчинене через необережність.
При вбивстві внаслідок злочинної недбалості винний не передбачає можливості настання смерті іншої особи від вчиненого ним діяння, хоча повинен був і міг її передбачити, діючи з більшою обачністю.
#65863
Надія, Київ. Який сукупний строк тримання під вартою підозрюваного у кримін. провадженні щодо особливо тяжкого злочину під час досудового розслідування не повинен перевищувати....?

відповідь юриста:12 місяців
#65865
Денис, Полтава, яка структура колізійної норми? міжнародне право
Відповідь юриста:
Структура колізійної норми складається з двох еле¬ментів: обсягу та прив'язки. Обсягом колізійної норми називається вказівка в ній на ті відносини, які потребують правового врегулювання, а прив'язкою — вказівка на закон (тобто правову систему, правопорядок), з допомогою якого і врегульовуватимуться зазначені відносини.
В обсязі визначаються відносини, пов'язані із зобов'язан¬нями, що виникли внаслідок заподіяння шкоди (зобов'язан¬ня з делікту).
У прив'язці визначається, правом якої країни врегульо¬вуватимуться ці правовідносини, тобто «за правом країни, в якій мала місце дія або інша обставина, що стала підста¬вою для вимоги про відшкодування шкоди».
Таким чином, обсяг — це частина колізійної норми, яка вказує на коло приватноправових відносин міжнародного характеру, що підлягає правовій регламентації. Традицій¬но обсяг відповідає якомусь конкретному приватноправо¬вому інституту, як то: спадкові відносини, договірні зобов'я¬зання, деліктні зобов'язання, взяття шлюбу і т. ін.
#66000
Наталка, Львів, який порядок створення товарної біржі?

Відповідь юриста:
Товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укла¬денні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господар¬ської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням. Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання заінтересованих суб'єктів господарювання і підлягає державній реєстрації. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути орга¬ни державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комуналь¬ні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за ра¬хунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки спла¬ти пайових, вступних та періодичних внесків. Засновники сплачують пайовий внесок. Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі.
#66001
Денис, Чернів.
Пояснять поняття валюти
Відповідь юриста:
Поняття іноземної валюти.
Поняття валюта вживається в трьох значеннях:
1)грошова одиниця країни (американський долар, японська єна, українська гривня та ін.) та її певний тип (золота, кредитно-паперова, срібна); 2)іноземна валюта, тобто грошові знаки іноземних країн, а також кредитні і платіжні засоби, які виражені в іноземних грошових одиницях і використовуються у міжнародних грошових розрахунках; 3)міжнародна (в тому числі регіональна) грошова розрахункова одиниця і платіжний засіб (євро). На нижчий стадії розвитку капіталізму як валюту використовували золото і срібло. Тепер роль валюти виконують кредитно-паперові гроші. Сучасна валюта поділяється на: 1)вільно конвертовану (яку вільно можуть обмінювати на валюту будь-якої країни як фізичні, так і юридичні особи), якою можуть розраховуватися за експортно-імпортні операції, депонувати в національних банках та інше); 2)частково конвертовану (обмін якої частково обмежується для певних категорій фізичних і юридичних осіб і для окремих видів операцій). Часткова конвертованість означає допущення лише зовнішньої конвертованості і тільки в поточних, а інколи лише в зовнішньоторгівельних операціях. Розрізняють також неконвертовану валюту, що означає заборону держави на проведення будь яких операцій щодо обміну національної валюти на іноземну або дозвіл це робити за погодженням уповноважених валютних органів. Виділяють також національні і резервні (ключові) валюти. Конвертованість національної грошової одиниці — це можливість для всіх учасників міжгосподарських угод легально та вільно обмінювати її на іноземні валюти
Національна валюта — випущена державою (її центральним банком) і перебуває в обігу переважно на території цієї держави.
#66031
Алина, можно ли идти в адвокаты с дипломом бакалавра?
Відповідь юриста:
Стаття 6. Адвокат
1. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
#66038
Віталій, Харків. Який правовий статус фінансових посередників?

Відповідь юриста:
Комерційне посередництво, яке ще іменується в ГК агентськими відносинами, є підприємницькою діяльністю, що полягає у наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені,в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта,якого від представляє. Згідно ГК комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво. Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені. Комерційне посередництво має певні межі застосування: воно здійснюється у сфері господарювання і лише при здійсненні суб'єктами господарювання господарської діяльності. Разом з тим законом можуть бути встановлені обмеження або заборона здійснення комерційного посередництва в окремих галузях господарювання.
#66076
Артем, Київ. На підставі якого процесуального рішення слідчий має право здійснювати огляд і виїмку кореспонденції?

Відповідь юриста:ч.2 ст.262 КПК При виявленні в кореспонденції речей (у тому числі речовин), документів, що мають значення для певного досудового розслідування, слідчий у межах, визначених ухвалою слідчого судді, здійснює виїмку відповідної кореспонденції або обмежується зняттям копій чи отриманням зразків з відповідних відправлень.
#66100
Аліна, Київ. Ким визначається кількість поручителів при обранні запобіжного заходу у вигляді особистої поруки?

Відповідь юриста: ч.2 ст. 180 КПК Кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру.
#66194
Денис, Суми Яка об’єктивна необхідність колізійних норм?
Відповідь юриста:
Колізійна норма — це інструмент, за допомогою якого вирішується проблема, право якої країни підлягає застосуванню в даному випадку. Колізійна норма не відсилає до конкретної правової норми в іноземному праві, вона лише визначає певний правопорядок, до якого необхідно звернутись. Конкретну норму вже потім потрібно відшукати в іноземному праві.
Виникнення колізії означає конфлікт між системами права в цілому. Для вирішення конфлікту сторони зобов’язані застосовувати колізійну норму, оскільки вона була спеціально для цього створена.
Іноді колізійні норми можуть зтикатись з проблемою дії законів у часі. Автоматично постає питання зворотньої сили: застосовувати право, яке існувало в момент укладення договору, наприклад, чи нове законодавство? Найчастіше практика вирішує це питання шляхом застосування норм, що існували на той період (час укладення угоди). Також практикуються спеціальні застереження щодо зворотньої сили, в яких сторони висловлюють свою волю щодо дії договору в часі.
Спеціальні норми не застосовуються навіть в тому випадку, коли є відсилання до іншої правової системи (наприклад, щодо статусу суб’єкта), оскільки в них є спеціальний адресат.
Колізійна норма — це правило, яке визначає, право якої країни має бути застосоване до відповідних цивільно-правових відносин. Поява колізійних норм викликала інтенсифікацією м/н співробітництва та глобалізацією світових господарських зв’язків. Сама по собі колізія може виникнути в будь-якій сфері права.
#66245
Олег, Київ, які бувають міжнародні морські перевезення.

Відповідь юриста:
1) Конвенції ООН щодо морського перевезення вантажів 1978 р., де є перелік заходів, які перевізник зобов’язаний здійснити для приведення судна у необхідний для перевезення вантажів стан. Капітан або перевізник чи його агент зобов’язані видати відправнику вантажу коносамент, який повинен містити перелік відомостей. Саме такий коносамент буде створювати презумпцію прийому перевізником вантажу
2) Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства (1965р.). Передбачає полегшення морського судноплавства шляхом спрощення та скорочення до мінімуму формальностей, вимог у відношенні документів та процедур при прибутті, стоянці та відправленні судів закордонного плавання.
3) Афінській конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу,(1974р), Конвенція застосовується до будь-якого міжнародного перевезення, якщо: судно плаває під прапором Держави, яка є Стороною цієї Конвенції, або зареєстроване в такій Державі, або сам договір перевезення укладено в Державі, яка є Стороною за цією Конвенцією, або відповідно до договору перевезення місце відправлення або місце призначення знаходяться в такій Державі. Разам з тим, Конвенція не застосовується, якщо перевезення підпадає під режим цивільної відповідальності, передбаченої положеннями будь-якої іншої міжнародної конвенції про перевезення пасажирів та їх багажу іншим видом транспорту, у випадку застосування цих положень до перевезення морем.
  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

Цікаво.

В моей жизни наступил момент, когда я понял, что а[…]

Цікава тема для мене. Я саме хочу пов'язати свою р[…]

Цікава тема для мене.

Ще більше корисного та цікавого!