МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#53065
Олександр Миколайович питає: на що не поширюється позовна давність?
Відповідь юриста:
За загальним правилом, норми про позовну давність поширюються на всі цивільні правовідносини, у тому числі й на ті, що виникли з участю держави та її адміністративно-територіальних утворень як суб'єктів цивільних прав. Але у законі є й винятки з цього правила (ст. 83 ЦК України).
По-перше, позовна давність не поширюється на вимоги вкладників про видачу вкладів, внесених у кредитні установи. Характер майнових відносин, які склалися між вкладниками і банком, визначає принципове положення про те, що вклад або частина його підлягають видачі в б-я час на першу вимогу вкладника, з урахуванням годин роботи установи банку.
По-друге, не поширюється давність і на вимоги, які випливають з порушення особистих немайнових прав, за винятками, прямо передбаченими законом. Особисті немайнові права, як правило, безстрокові для їх носія, тому не обмежуються у часі і можливості їх захисту у разі порушення.
По-третє, не поширюється давність на вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина. Проте такі вимоги задовольняються не більше ніж за три роки, що передують пред'явленню позову. Відсутність строків давності щодо таких вимог є гарантією для потерпілих.
дякуючі юрист Вікторія
#54503
Відповідь юриста:

Під кредитними правовідносинами розуміють всі кредитні відносини, що виникають при наданні (передачі, використанні і поверненні) грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками, на умовах повернення.
Стаття 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначає банківський кредит як будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.
Положенням про кредитування, кредит визначається як позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Кредитна операція - це договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора та позичальника.
Банківський кредит надається суб'єктам господарської діяльності усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Банківський кредит — це надання банками грошей (готівкою, безготівкове) в позику юридичним та фізичним особам, державі. кредит розподіляється на внутрішній і міжнародний. В Україні дворівнева банківська система передбачає кредит центрального банку і кредит комерційних банків. Залежно від позичальників та мети використання кредити поділяються на виробничі, споживчі, інвестиційні, кредити на операції з цінними паперами, міжбанківські, імпортні та експортні. Залежно від забезпеченості кредити поділяються на забезпечені (бланкові) та незабезпечені (персональні). Залежно від терміну користування кредити поділяються на коротко-, середньо- й довгострокові. Строк користування короткостроковими кредитами не перевищує 12 місяців, середньостроковими — до 3 років, довгостроковими — понад З роки.
У практиці існують кредити на поточні та капітальні витрати і в зв'язку з цим розрізняються кредити в оборотні фонди і фонди обертання, а також кредити в основні фонди.
Процес банківського кредитування здійснюється на принципах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільової спрямованості.
Банкам забороняється прямо чи опосередковано надавати кредити для придбання власних цінних паперів. Використовувати цінні папери власної емісії для забезпечення кредитів можна лише з дозволу Національного банку України.
Банк зобов'язаний при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, додержуватись встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.
Банк не може надавати кредити під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним за депозитами. Виняток можна робити лише у разі, якщо при здійсненні такої операції банк не матиме збитків.
Банк має право видавати бланкові кредити за умов додержання економічних нормативів.
Надання безпроцентних кредитів забороняється, за винятком передбачених законом випадків.
У разі несвоєчасного погашення кредиту або процентів за його користування банк має право видати наказ про примусову оплату боргового зобов'язання, якщо це передбачено угодою.
Банки здійснюють кредитування підприємств та організацій на договірних умовах шляхом укладення кредитних договорів Відповідно до Положення про кредитування.
Суб'єкти підприємницької діяльності - резиденти України - відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" мають право на отримання кредитів від іноземних суб'єктів господарської діяльності. Відповідно до п. 4 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо строки і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі, потребують індивідуальної ліцензії Національного банку України.
Контроль за погашенням кредиту, отриманого резидентом України в іноземній валюті від іноземного інвестора, покладається на уповноважений банк.
Аватар користувача
дякуючі Anilamop
#57614
А що таке цінні папери?
дякуючі юрист Вікторія
#57713
Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам. 2. До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються.
Вимоги до цінного паперу 1. Обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги щодо форми цінного паперу та інші необхідні вимоги встановлюються законом. 2. Документ, який не містить обов'язкових реквізитів цінних паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних паперів, не є цінним папером. Групи та види цінних паперів (ст. 195 ЦК) 1. В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів: 1) пайові цінні папери ( акції; інвестиційні сертифікати;) 2) боргові цінні папери ( облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов'язання України; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі ) 3) похідні цінні папери 4) товаророзпорядчі цінні папери Законом можуть визначатися також інші групи цінних паперів. 2. Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом. 3. Цінні папери можуть існувати в документарній та бездокументарній формі відповідно до закону.
Аватар користувача
дякуючі Oliviya
#58725
Здавала бу ноутбук на ремонт, до ФОП по ремонту ноутбуків.Полагодили і дали гарантію на 2 місяці, на замінену деталь.Через місяць знову поламалась та деталь, а з ремонтом затягують.Напевне чекають щоб закінчився гарантійний термін.Що порадите?
дякуючі юрист Вікторія
#58736
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» при пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.
Ви можете написати письмову скаргу на ім’я керівника до головного офісу продавця, та викласти свої вимоги, в тому числі і вимогу про сплату неустойки за затримку ремонту.
дякуючі юрист Вікторія
#63362
Оксана з Чернігова питає: в чому правовий режим акцій і дивідендів

Відповідь юриста:
Правовий режим акцій регулює ЗУ "Про цінні папери і фондову біржу".
Акція - цінний папір, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, дає право його власникові на одержання частини прибутку у виді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства
Правовий режим: - емітентом акцій є тільки акціонерне товариство, -Акції існують виключно в бездокументарній формі, - суб'єктові господарювання забороняється випуск акцій та облігацій підприємства для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю; - акція має точно визначені законом реквізити: фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження, найменування ЦП - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника, розмір статутного фонду , ткількість акцій, що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис голови правління, печатку акціонерного товариства.
Дивіденд - це частина чистого прибутку акціонерного товариства, яка підлягає розподілу і привласненню акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій; це також сума (величина, розмір) доходу акціонера на одну акцію. Правовий режим дивідендів можна визначити як врегульований правом колективної власності порядок визначення розміру, оголошення та виплати акціонерам доходів по акціях з чистого прибутку акціонерного товариства. До правового режиму дивідендів належать:розмір дивідендів (у розрахунку на одну звичайну акцію його визначають загальні збори товариства на пропозицію правління);строк виплат (виплата дивідендів акціонерам здійснюється один раз на рік протягом одного місяця після прийняття зборами рішення про виплату дивідендів);спосіб виплат (дивіденди виплачуються на рахунок, зареєст¬рований у реєстрі акціонера при реєстрації продажу акції).
Аватар користувача
дякуючі Delia
#63428
Я не люблю кредиты! Без них спокойнее)
Аватар користувача
дякуючі Студенкточка
#63455
Я думаю, что у каждого хотя бы раз в жизни было время когда без кредита просто не обойтись(
дякуючі Floppa
#63459
що треба знати про кредитний договір?
дякуючі юрист Вікторія
#63464
Кредитний договір - єдина угода, з якої одночасно виникає як обов'язок банку видати кредит, так і обов'язок позичальника його повернути. Тобто, кредитний договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних його умов. Сторонами кредитного договору є: кредитор (банк або кредитна спілка) та позичальник (фізична або юридична особа).Кредитний договір на відміну від договору позики є консенсуальним. Кредитний договір є двосторон¬нім договором, оскільки правами та обов'язками наділені обидві його сторони.У зв'язку з тим, що кредитування шляхом укладення кредитних до¬говорів є підприємницькою діяльністю різноманітних фінансових установ, іманентною рисою цього договору є його відплатність. Тоб¬то наявність у позичальника обов'язку сплатити на користь кредитора проценти за користування наданими грошовими коштами (кредитом).Істотними умовами кредитного договору, що визначені законом, є предмет, сума, строк повернення, розмір процентів. Предметом кредитного договору, за винятком договору комерційного кре¬диту, є грошові кошти (кредит). Банківський кредит- це будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка га¬рантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продов¬ження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми. Проценти за користування кредитни¬ми коштами нараховуються з моменту зарахування кредитних коштів на рахунок позичальника, а не з моменту укладення договору або дати, з якої кредитодавець зобов'язаний був надати грошові кошти. На відміну від договору позики кредитний договір має укладатися у письмо¬вій формі, незалежно від суми кредиту.
Аватар користувача
дякуючі kievlyanin89
#64928
Oliviya писав: 19-06-2018, 21:02:28 Здавала бу ноутбук на ремонт, до ФОП по ремонту ноутбуків.Полагодили і дали гарантію на 2 місяці, на замінену деталь.Через місяць знову поламалась та деталь, а з ремонтом затягують.Напевне чекають щоб закінчився гарантійний термін.Що порадите?
забить и купить новый ноутбук. Свое время и нервы дороже
#64935
звернутися з заявою, скаргою в міську раду щодо захисту прав споживачів.
якщо Вам завдано шкоди, звертайтеся до суду.
Згідно ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Відповідно до ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними діями, відшкодовується особою, що її завдала, за наявності її вини.
позови до суду - безкоштовно щодо захисту прав споживачів.
#65120
Марина Вікторівна, Суми. Що треба занит про договори про надання банківських послуг?

Відповідь юриста:
Договір банківського рахунку – це банківський договір, за яким одна сторона (банк або інша фінансова установа) зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Договір відноситься до договорів про надання фінансових послуг і складає і зобов’язання щодо касового обслуговування, ведення розрахунків, а також зберігання й облік грошових коштів у безготівковій формі. Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний, відплатний. Сторонами договору виступає банк та клієнт. Форма договору: проста письмова.
Предметом договору банківського рахунка виступає надання послуг з приводу розрахунково-касового обслуговування, під яким розуміються послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов’язані із переказом грошей з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій.Зміст договору (тобто коло операцій, які можуть вчинятися за рахунком) зумовлюється режимом відповідного рахунка.
дякуючі vikk0302
#65149
Столкнулся с тем, что нужно взять кредит. Работаю неофициально, поэтому в банк идти не хочу. Нашел на агрегаторе Ukasko много разных фирм, которые дают кредит, но не знаю какую выбрать. У кого есть опыт, подскажите пожалуйста. Понятно, что процентную ставку я сравню, но хотелось бы узнать живые отзывы. Может какие-то фирмы не совсем честные, какие отказывают кому. В общем, буду благодарен за любую помощь.
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!