МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#17610
Ірина з Добропілля питає:
Я подарувала сину мопед, але мій син, якому нещодавно виповнилося 13 років сказав, що продав його нашому сусіду за 3 тис грн., а гроші потратив. Я віднесла сусіду 3 тис. гривень, але той сказав, що мопеда мені не віддасть, він вже його. Як бути, як діяти?

Цивільний кодекс України в ст. 31 роз’яснює щодо часткової цивільної дієздатності особи, яка не досягла чотирнадцяти років, зокрема йдеться про те, що відповідно до п.1 зазначеної статті, фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право: самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість.
Щодо вказаної речі, вона має високу вартість, тож, даний правочин можна вважати недійсним. Можете позиватися до суду проти сусіда.
Востаннє редагувалось 06-11-2016, 23:33:31 користувачем юрист Вікторія, всього редагувалось 1 раз.
дякуючі юрист Вікторія
#19244
Марія зі Львова питає: що таке

Оферта і акцепт.

Будь-який договір укладається внаслідок взаємної згоди сторін, тобто лише після досягнення угоди, збігу волевиявлення сторін виникають їх взаємні права й обов'язки. Угоди можна досягти різними шляхами і цей процес реалізуєть¬ся в різних формах: у результаті безпосередніх переговорів, обміну листами або телеграмами тощо. Вирішальне правове значення в процесі укладення договору ма¬ють дві стадії — оферта, тобто пропозиція вступити у договір, і ак¬цепт — згода на укладення договору. Першочергове значення має питання про те, чи є та або інша пропозиція офертою, оскільки визнання пропозиції офертою озна¬чає, що у разі згоди іншої сторони оферент стає стороною догово¬ру і зобов'язаний виконувати те, що він запропонував і пообіцяв в оферті. Крім того, в ряді країн кваліфікація пропозиції оферти оз¬начає, що оферент протягом певного строку не має права відмови¬тись від зробленої пропозиції.Дуже часто різного роду пропозиції звернені не до якоїсь конкретної особи, а до широкого загалу. Зміст оферти повинен бути досить зрозумілим і повним, аби у разі згоди акцептанта міг виникнути юридично дійсний договір. Тому до оферти мають бути включені всі суттєві умови майбут¬нього договору. Якщо вони не визначені, то звернення такого роду можна вважати пропозицією розпочати переговори.Правові наслідки, що може породити оферта, настають тільки після того, як вона дійшла до адресата, тобто він її отримав. Лише тоді, зокрема, постають такі запитання: чи пов'язаний оферент офер¬тою до того, як адресат її акцептував; чи може він відкликати оферту до її акцепту. За правом усіх правових систем до отримання оферти адресатом оферент має право відмовитись від своєї пропозиції і відкликати оферту, але таке відкликання повинно надійти до адресата швидше, ніж сама оферта, або принаймні одночасно з нею.Одна з основних вимог, що висуваються до акцепту, така: ак¬цепт не повинен відрізнятися за змістом від оферти принаймні щодо суттєвих умов майбутнього договору. Акцепт, який вносить доповнення або зміни до оферти, розглядається як зустрічна офер¬та. Акцепт можна зробити в будь-якій формі, крім випадків, коли особливу форму акцепту було передбачено в оферті/ З акцептом пов'язане визначення часу укладення договору, тоб¬то моменту, з якого договір набуває чинності. Залежно від момен¬ту укладення договору вирішується і питання про місце його ук¬ладення, що має особливе значення в зовнішньоекономічній діяльності. Від цього іноді залежить визначення законодавства, яке повинно бути застосоване при вирішенні суперечки, що може ви¬никнути через неналежне виконання договору.
дякуючі юрист Вікторія
#20536
Вероніка з Рубіжного питає: які є вимоги, на які позовна давність не розповсюджується?

Відповідь юриста:
1) вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав, але для захисту честі і гідності фізичних та юридичних осіб – 1 рік; 2) вимоги вкладників на вклади, внесені в кредитні устано-ви; 3) на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров’ю громадянина, але відшкодовуються останні 3 роки; 4) про відшко-дування радіаційної шкоди та в інших випадках, не передбачених законодавством. В проекті нового ЦК позовна давність також не поширюєть-ся на: вимоги власника або іншого володільця на усунення будь-яких порушень його прав, а також про визнання недійсними актів державних орга-нів, місцевого самоврядування, якими порушу-ються права зазначених осіб, щодо володіння, користування та розпорядження належним їм майном.
дякуючі юрист Вікторія
#20673
Ігор з Маріуполя питає:
що таке спорідненість, свояцтво.

Відповідь юриста:
Спорідненістю (родством) є кровний зв'язок між особами, що походять один від одного чи від одного спільного родича. Родинні зв'язки є прямі та бокові. Родичі прямої лінії споріднення – це особи, які походять один від одного (наприклад, батьки та діти, баба, дід та внуки). Пряма лінія споріднення є висхідною, якщо вона розглядається від нащадків до пращурів, або нисхідною, якщо вона розглядається від пращурів до нащадків. Родичі бокової лінії споріднення – це особи, які походять від спільного пращура (наприклад, брати та сестри).
Свояцтвом є зв'язок між одним із подружжя і родичами другого та між родичами подружжя. СК України регулюються відносини лише таких свояків, як мачуха, вітчим та пасинок, падчериця
дякуючі юрист Вікторія
#21458
Марина спрашивает:
сегодня я звонила своей знакомой , которая попала в больницу с сердцем , спросила ее , что случилось , что сердце не выдержало . Она рассказала , что ее маме 80 , она не вменяемом состоянии , и маме отказываются носить пенсию. Потому , что она не может расписаться.

Відповідь юриста:
Відповідно до ч.1 ст. 60 ЦК України "Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування"

Відповідно до ч.2,3,4,5 ст. 63 ЦК Ураїни
"2. Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.
3. Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою.
4. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.
5. Фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників"

ст. 64 ЦК України містить наступне:
"Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником.
1. Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа:
1) яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були
поновлені;
2) поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної
особи, яка потребує опіки або піклування"

Ч.1,3,4 статті 67 ЦК передбачає:
"Права та обов'язки опікуна:
1. Опікун зобов'язаний дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням.
3. Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.
4. Опікун зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного"
дякуючі юрист Вікторія
#22899
А можно сделать доверенность без присутствия человека? На то чтобы я забрала его трудовую, он не выездной?

ответ юриста?
нет, нельзя, доверенность в его присутствии, а по доверенности, уже можно в отсутствие его
дякуючі юрист Вікторія
#23147
Лина: мой муж пропал под Дебальцево в 2015 году. Нет от него вестей, куда бы не обращались? можем мы признать его без вести пропавшим?

Відповідь юриста:

Підставою визнання фізичної особи судом безвісно відсутньою є той факт, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.
Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою: 1) подається заява про таке визнання, зазначається мета (наприклад для захисту інтересів особи, котру за законом безвісно відсутня особа повинна була утримувати); 2) над майном встановлюється опіка нотаріусом за останнім місцем проживання фізичної особи на підставі рішення суду після опису належного їй майна.
Скасування визнання фізичної особи безвісно відсутньою відбувається якщо фізична особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася чи були одержані відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування останньої або суд, що ухвалив рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, за її заявою чи заявою іншої зацікавленої особи скасовує рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
Від оголошення фізичної особи померлою слід відрізняти встановлення судом факту смерті фізичної особи (п. 7 ч. 1 ст. 273 ЦПК), коли є докази смерті фізичної особи у певний час і за певних обставин, але органи реєстрації актів цивільного стану відмовляють заявнику в реєстрації смерті.
дякуючі юрист Вікторія
#23677
Наталья: Добрый день. подруга держала телефон в руках. я нечаянно взмохула рукой и телефон упал. телефон дорогой, разбился, теперь она кричит, что я должна ей 2, 5 тыс. за ремонт. А как быть?

Ответ юриста: это чужая вещь, и вы должны возместить то, что она разбилась. Иначе подруга будет права, если подаст на вас в суд. Может телефон на гарантии ,и ремонт будет дешевле. Но если так, то вы с подругой идете в сервис-центр и оплачиваете ей ремонт, если же денег нет сразу, пишите расписку, как будете платить этот ущерб и за какое время и вносите деньги. Но заплатить необходимо.
дякуючі юрист Вікторія
#38287
Орест питає: що таке нематеріальні блага?

Відповідь юриста:
У відповідності до ЦКУ до них відносяться:
1) Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов'язки відповідно до книги четвертої ЦКУ та інших законів.
2) Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі.
3) Особисті немайнові блага
За чинним цивільним законодавством факти створення літера¬турних, наукових, драматичних творів, сценаріїв кінофільмів, породжують авторські правовідносини, їх об'єктом будуть визнані й інші твори, на які поширюється авторське право. Аналогічно до цього винахід, раціоналізаторська пропозиція, промисловий зразок є об'єктами винахідницьких відносин, що виникають на підставі фактів створення винаходу, розробки раціоналізаторської пропозиції, промислового зразка.
Особисті немайнові блага регулюються нормами цивільного права, і тому це різновид цивільно-правових відно¬син, їх об'єкт — особисті немайнові блага: честь, гідність, ім'я, життя, здоров'я тощо.
#65580
Раїса Валеріївна, Ромодан.
Наші діти з дитинства товаришували, потім зустрічались, Ігор мій ,як то кажуть майбутній сват, задурив голову моєму батьку 86 років, щоб дав будуватися у нього у дворі, і розпочав будівництво магазину на земельній ділянці, кажучи буде для наших дітей. Торгує продуктами, і тепер його не вигнати з нашого двору, він нагліє, і батько вже не як вдома, діти також розругались, про шлюб не йдеться. Що роботи??
Відповідь юриста:
Щодо вашого батька.
Відповідно до ч. 1 ст. 230 ЦК України якщо одна із сторін навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення, (частина перша статті 230 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним. Згідно ч. 1 ст. 229 ЦК України, якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.
З цього почніть Вашу заяву до суду, далі – викладіть усі обставини справи. Детально, можете записати зі слів батька ті обставини, що йдеться і засвідчити у нотаріуса, або він сам розкаже це суду.
Відповідно до ч.2 ст.651 ЦК України договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору іншою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Рішенням суду намагайтесь, щоб вам компенсували витрати і визнали, що незаконно магазин в вашому дворі.
#65607
Андрій Анатолійович, Рівне, хочу дізнатися які справи є малозначними в цивільному судочинстві?

Відповідно до ч. 6 ст. 19 ЦПК України малозначними справами є:
1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
3) справи про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов`язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства);
4) справи про розірвання шлюбу;
5) справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує двохсот п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
#65692
Лілія, Львів. Я придбала весільну сукню, «рибку», але наразі побачила іншу модель, мені вона дуже подобається, і хочу обміняти в тому ж магазині-салоні. Де придбала. Але так ні в яку не хочуть міняти, навіть з доплатою. Чому?
Відповідь юриста:
Весільні сукні належать до категорії корсетних товарів, які згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», включено до Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).

Шукаєте захоплююче хобі, яке допоможе вам розслаби[…]

Купую і в інтернеті і в магазинах, якось вдається […]

Ремонт дома

Дякую! Краса.

Долгое время я искал качественные металлические дв[…]

Ще більше корисного та цікавого!