МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#19243
Система та компетенція нотаріальних органів.
Відповідно до ст.1 ЗУ «Про нотаріат», вчинення нотаріальних дій покладається на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). У населених пунктах , де немає нотаріусів, нотаріальні діј вчиняють уповноважені на це посадові особи органів місцевого самоврядування. Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи Украјни, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні представництва Украјни. Крім того, посвідчення заповітів і довіреностей, що дорівнюються до нотаріальних, може провадитися особами, вказаними у ст.. 40 Закону (головними лікарями лікарень, лікувальних закладів, санаторіјв; капітанами морських суден; начальниками експедицій тощо).Держава покладає на нотаріальні органи функцію вчинення нотаріальних дій і наділяє јх владними повноваженнями (компетенцією). Компетенцію нотаріальних органів складають діј, перелічені в ЗУ «Про нотаріат». Повноваження нотаріальних органів на вчинення нотаріальних дій регламентуються залежно від суб’єкта, уповноваженого здійснювати нотаріальні функціј. Найширше коло нотаріальних дій вчиняється у державних нотаріальних конторах. Відповідно до ст.. 34 ЗУ «Про нотаріат» та п. 2 Інструкціј про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами Украјни, затвердженој наказом МЮУ від 03.03.2004 р., у державних нотаріальних конторах вчиняються такі нотаріальні діј:
- посвідчуються угоди (договори, заповіти, довіреності, шлюбні договори тощо);
- вживаються заходи до охорони спадкового майна;
- установлюється опіка над майном фізичној особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичној особи, місце перебування якој невідоме;
- видаються свідоцтва про право на спадщину;-
видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- видаються свідоцтва про посвідчення та про прийняття на зберігання секретних заповітів;
- видаються свідоцтва виконавцям заповіту;
- оголошуються секретні заповіти;
- видаються свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
- видаються дублікати документів, що зберігаються у справах нотаріальној контори;
- накладається заборона відчуження жилого будинку , будівлв, садиби, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельној ділянки, іншого нерухомого та рухомого майна, майнових прав;
- засвідчується правильність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
- засвідчується справжність підпису на документах;
- засвідчується правильність перекладу документів з однієј мови на іншу;
- посвідчується факт, що фізична особа є живою;
- посвідчується факт перебування фізичној особи в певному місці;
- посвідчується тотожність фізичној особи з особою, зображеною на фотокартці;
- посвідчується час пред’явлення документів;
- передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;
- приймаються у депозит грошові суми та цінні папери
дякуючі юрист Вікторія
#19265
Олексію Олександровичу відповідаю:

Правовий статус та організація діяльності державних нотаріальних контор.
Державні нотаріальні контори відкриваються і ліквідуються Міністерством юстиції України, штати держ. нот. контроль затверджується управлінням юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій в межах встановленої для держ. нот. контор штатної чисельності і фонду заробітної плати. Державна нотаріальна контора є юридичною особою, очолює держ. нот. контору завідуючий. Призначення на посаду держ. нотаріуса та звільнення з посади провадиться управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій. За вчинення нот. дій держ. нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. Держ. нот. контори утримуються за рахунок держ. бюджету. Шкода, заподіяна особі унаслідок незаконних чи недбалих дій держ. нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаченому законодавством України.
У державних нотаріальних конторах згідно зі ст. 34 ЗУ «Про нотаріат» можуть вчиняться такі нотаріальні дії:
- засвідчувати угоди (договори, заповіти, доручення, шлюбні контракти та інш.);
- видавати свідоцтва виконавцю заповіту в разі, якщо заповідач не призначив виконавця заповіту або якщо виконавець відмовився від виконання заповіту чи був усунений від виконання заповіту чи був усунутий від його виконання;
- вживати заходи щодо охорони спадкоємного майна;
- видаються свідоцтво про право на спадщину;
- видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні чоловіка та жінки;
- видаються свідоцтва про придбання житлових будинків з публічних торгів;
- видаються свідоцтва про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки;
- видаються дублікати документів, що зберігаються у справах нотаріальної контори;
- накладається заборона відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, зем. ділянки тощо;
- засвідчування вірності копій документів та виписок з них;
- посвідчувати факт, що особа є живою;
- посвідчується факт перебування громадянина в певному місці;
- посвідчується тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці;
- посвідчується час пред’явлення документів;
- передаються заяви ФО та ЮО іншим ФО та ЮО;
- приймати у депозит грошові суми та цінні папери;
- вчинювати виконавчі написи;
- вчинювати протести векселів;
- пред’являти чеки до платежу і посвідчувати несплату чеків;
- пред’являти чеки до платежу і посвідчувати несплату чеків;
- вчиняються морські протести;
- приймаються на зберігання документи.
Державні нотаріуси можуть надавати також додаткові послуги, більш докладний перелік цих послуг подається у наказах Міністерства юстиції та іншими документами, зокрема «Примірним положенням про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру».
дякуючі юрист Вікторія
#20000
Дмитро з Києва питає, які особливості нотаріальної таємниці?

Відповідь юриста:
Нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під
час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також стажист нотаріуса обов'язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги
чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.
Обов'язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.
Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним
та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. У разі смерті особи чи визнання її померлою такі довідки видаються спадкоємцям померлого. У разі визнання особи
безвісно відсутньою опікун, призначений для охорони майна безвісно відсутнього, має право отримувати довідки про вчинені нотаріальні дії, якщо це необхідно для збереження майна, над яким становлена опіка.
Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і досудового
слідства у зв'язку з цивільними, господарськими, адміністративними або кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з
обов'язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.
Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які
необхідні виключно для встановлення додержання законодавства з питань оподаткування, надаються нотаріусом протягом 10 робочих днів на бґрунтовану письмову вимогу органів державної податкової
служби. Довідки про наявність складеного заповіту та витяги із спадкового реєстру за виключенням заповідача видаються тільки після смерті заповідача. Нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо
відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків,
коли цього вимагають особи, за дорученням яких або щодо яких
вчинялися нотаріальні дії.
На вимогу Міністерства юстиції України, Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
з метою регулювання організації нотаріальної діяльності нотаріуси
видають підписані ними копії документів та витяги з них, а також
пояснення нотаріусів у строк, встановлений цими органами.
дякуючі юрист Вікторія
#21447
Люба з Бахмута питає:
які нотаріальні дії, вчиняються консульськими установами України?

Відповідь юриста:
1. Посвідчують угоди (договори, заповіти, доручення тощо), крім іпотечних договорів, угод про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні.
2. вживають заходів до охорони спадкового майна.
3. видають свідоцтва про право на спадщину.
4. видають свідоцтва про право власності на частку в спілоному майні подружжя.
5. засвідчують вірність копій документів і виписок з них.
6. засвідчують справжність підпису на документах.
7. засвідчують вірність перекладу з однієї мови на іншу.
8. посвідчують факт , що громадянин є живим.
9. посвідчують факт, знаходження громадянина в певному місці.
10. посвідчують тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці.
11. посвідчують час пред,явлення документів.
12. приймають в депозит грошові суми і цінні папери.
13. вчиняють виконавчи написи.
14. приймають на зберігання документи.
15. вчиняють морські протести.
Законодавством України можуть бути передбачені й інші дії, що вчиняються консульськими установами України.
Аватар користувача
дякуючі Владислава
#22364
Спасибо за полезную информацию.
дякуючі юрист Вікторія
#22489
Алісі з Мелітополя питає:
Як укласти договір довічного утримання з тіткою?

Відповідь юриста:
Відповідно до ст. 745 ЦК України цей договір, щодо нерухомості тітки підлягає лише нотаріальному посвідченню, і щоб там були прописані усі моменти утримання тітки.
дякуючі юрист Вікторія
#23698
Сергій з Маріуполя питає: яке нотаріальне посвідчення протоколу якщо це в юридичній особі?

Відповідь юриста:
1. Про зміну складу учасників, це обов'язково.
2. Про внесення змін до статуту товариства.
3. Про визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції статуту та здійснення дій щодо державної її реєстрації.

.
дякуючі юрист Вікторія
#26835
Ірина з Житомира питає: Нотаріальне діловодство. Звітність. що потрібно знати?.

Відповідь юриста:
Правила ведення нотаріального діловодства затверджуються Міністерством юстиції України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
Державні нотаріальні контори і приватні нотаріуси ведуть встановлену статистичну та бухгалтерську звітність і подають Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
Державні нотаріальні контори подають встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, приватні нотаріуси - статистичну звітність.
Статистичний звіт про роботу державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів подається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі до Міністерства юстиції України.
Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.
Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.
Мова нотаріального діловодства визначається статтею 20 Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР". Якщо особа, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути перекладені їй нотаріусом або перекладачем.
Нотаріальне діловодство в державних нотаріальних конторах і виконавчих комітетах міських, селищних і сільських Рад народних депутатів ведеться тією мовою, якою в даній місцевості здійснюється судочинство.
Якщо особа, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути складені також в перекладі (переклад здійснюється в установленому законом порядку) російською чи іншою мовою.
Невід'ємною складовою нотаріального діловодства та документаційного забезпечення нотаріального процесу є спеціальні бланки нотаріальних документів, що використовуються нотаріусами виключно під час вчинення нотаріальних дій.
Нотаріальне діловодство включає:
ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно до вимог порядку, установленого Мін'юстом, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії;
зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії;
складання, оформлення, реєстрацію, облік і виконання конторою, архівом, приватним нотаріусом документів по витребовуванню і наданню відомостей і (або) документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії, у тому числі передбачених міжнародними договорами, у зв'язку з наданням правової допомоги;
реєстрацію, облік, зберігання та передачу конторою, архівом, приватним нотаріусом довідок, документів і відомостей про вчинені нотаріальні дії, у тому числі відомостей, переданих до органів державної податкової служби про посвідчені договори, видані свідоцтва про право на спадщину тощо;
розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань вчинення нотаріальних дій у строки, визначені законодавством.
дякуючі юрист Вікторія
#65862
Олена Дмитрівна, Фастів: «які дії може робити нотаріус?»
Відповідно до ЗУ «Про нотаріат»: Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси
Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:
1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності, вимоги про нотаріальне посвідчення правочину тощо);
2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
3) видають свідоцтва про право на спадщину;
4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
5) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
6) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
7) провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;
8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
9) накладають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації;
9-1) накладають заборону щодо відчуження грошових сум, що будуть зараховані заявником вимоги, визначеним відповідно до частини четвертої статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до зазначеного закону;
10) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
11) засвідчують справжність підпису на документах;
12) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;
13) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;
14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;
15) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;
16) посвідчують час пред’явлення документів;
17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
19) вчиняють виконавчі написи;
20) вчиняють протести векселів;
21) вчиняють морські протести;
22) приймають на зберігання документи.
На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних дій згідно із законом.
Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису (за винятком тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса), а також дублікатів нотаріальних документів, рішень юридичних осіб, актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі, актів про передання нерухомого майна до та зі статутних капіталів юридичних осіб, передавальних актів, розподільчих балансів, а також інших документів, визначених законами, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Зразок, опис, порядок витрачання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів установлюються Кабінетом Міністрів України.
дякуючі юрист Вікторія
#66117
Поліна Георгіївна, Дергачі. Моя тітка написала заповіт на двоюрідного племінника, але багато є нюансів ,що вона це зробила не з власної волі, її повезли до нотаріуса хворою, і умовили її поїхати до нотаріуса, жінка племінника, пояснивши, що для отримання це потрібно для допомоги на дитину, як матері-одиначки, необхідно підтвердження про те, що дитина мешкає з нею. І нотаріус на її стан здоров’я не звернув увагу. Тітка в силу похилого віку не дуже розуміє різницю між нотаріусом та адвокатом, для неї вони юристи, тому поїхала. Жоден нотаріус не буде свідчити проти себе.
Що тепер можна зробити?
Відповідь юриста: лише звертатися до суду, щоб оскаржити дії нотаріуса, та щоб визнали недійсність заповіту тітки.
Як роз'яснено у п. 17постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» заповіт, складений із порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, згідно із частиною першою статті 1257 ЦК є нікчемним, тому на підставі статті 215 ЦК визнання такого заповіту недійсним судом не вимагається.
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!