МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#30191
Агнія Іванівна з Тернополя питає: коли буває зупинення провадження?

Відповідь юриста:
Воно буває є обов‘язковим і необов‘язковим. Обов‘язкове (ст.221 ЦПК). Суд обов‘язково зупиняє провадження по справі в разі смерті громадянина, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво. Обов‘язково зупиняє в разі втрати стороною дієздатності; в разі перебування відповідача в діючій частині збройних сил країни, або на прохання позивача при перебуванні його в діючий частині збройних сил України; в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення іншої справи в адміністративному, цивільному, кримінальному судочинстві. Перелік цих підстав є вичерпним, доповненню або тлумаченню не підлягає. Ст.222 ЦПК – на розсуд суду провадження у справі зупиняється у разі: 1) перебування позивача або відповідача у складі збройних сил на дійсній або строковій службі; 2) тяжкого захворювання сторони; 3) розшук відповідача; 4) знаходження сторони в тривалому службовому відрядженні; 5) призначення судом експертизи.
дякуючі юрист Вікторія
#30377
Борис з Запоріжжя питає: який порядок передачі справи з одного суду до іншого у цивільних справах?

Відповідь юриста:
За загальним правилом, забороняється передавати до іншого суду справи, розпочаті розглядом по суті, за винятком передачі у порядку зміни підсудності . Однак, цивільне процесуальне законодавство допускає в окремих випадках передачу цивільної справи з одного суду до іншого після відкриття провадження у справі. Такими є:
– якщо задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання або місцезнаходженням;
– якщо до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності;
– якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;
– ліквідація суду, який розглядав справу.
Передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі ухвали суду після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги – після залишення її без задоволення.
Важливою гарантією доступності правосуддя та судового захисту є норма про те, що суперечки між судами про підсудність не допускаються. Це включає в себе і положення про те, що справа, надіслана з одного суду до іншого, повинна бути прийнята до розгляду судом, якому вона надіслана.
дякуючі юрист Вікторія
#32829
Анна з Одеси пита: що таке заперечення проти позову в цівільному спорі?

Відповідь юриста: див.ст.128 ЦПК України.
це вмотивовані пояснення відповідача, якими повністю або частково назавжди або тимчасово відхиляються або спростовуються позовні вимоги.
Заперечення проти позову можуть бути матеріально-правового або цивільно-процесуального характеру.
Заперечення процесуального характеру обґрунтовують неправомірність виникнення і продовження судочинства з підстав відсутності у позивача права на пред‘явлення позову.
Матеріально-правові – проти суті позову.
дякуючі юрист Вікторія
#33528
Анна Галайда з Ужгорода питає: що це означає, належна і неналежна сторона у справі?

Відповідь юриста: Належними сторонами в цивільному процесі будуть суб'єкти переданих на розгляд суду спірних матеріально-правових відносин. За положенням ЦПК належний позивач — особа, якій належить право вимоги; належний відповідач — особа, котра повинна відповідати за позовом. Тоді неналежними сторонами будуть ті особи, які не є суб'єктами права вимоги чи несення обов'язку.
При виникненні питання про заміну неналежного позивача необхідною є його згода, за наявності якої він вибуває з процесу, а його місце займає належний позивач. Процесуальні дії, виконані неналежним позивачем, не мають сили для належного, тому розгляд справи розпочинається спочатку. Якщо неналежний позивач дав згоду на його заміну, а належний не бажає вступити в процес, то суд закриває провадження в справі на підставі відмови позивача від позову. Якщо неналежний позивач не погоджується на заміну його іншою особою, то ця особа може вступити в справу як третя особа, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, про що суд повідомляє таку третю особу.
Незалежно від вступу третьої особи в справу суд зобов'язаний розглянути розпочату справу, винести рішення, яким дати відповідь, кому належить право вимоги, хто є належним позивачем.
Для заміни неналежного відповідача іншою особою необхідно мати згоду також позивача. При заміні відповідача розгляд справи починається заново. Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може притягти цю особу як другого відповідача. Відповідь про те, хто є належним відповідачем, буде дана судом у його рішенні. Вимога позивача буде присуджена з одного з відповідачів, стосовно другого відповідача у вимозі буде відмовлено. При відмові у позові до такого відповідача зроблені ним витрати не присуджуються з позивача, а відносяться за рахунок держави. Заміна неналежної сторони належною можлива в суді першої інстанції протягом усього часу розгляду справи, про що суд постановляє мотивовану ухвалу.
Востаннє редагувалось 13-09-2017, 21:43:40 користувачем юрист Вікторія, всього редагувалось 1 раз.
дякуючі юрист Вікторія
#34530
Володимир Олександрович Ф. з Лисичанська запитує, "А коли розпочинається перебіг позовної давності в цивільних справах?"

Відповідь юриста: перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчи¬неного під впливом насильства, починається від дня припинення насильства. Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання.
У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений момен¬том вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надасться пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.
дякуючі юрист Вікторія
#38860
Діна Геннадіївна питає, що таке самозахист прав у цивільному процесі, які його межі?

Відповідь юриста:
Під самозахистом розуміють застосування особою, право якої порушено, засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам громадянського суспільства (ст. 19 ЦК України).
До них, наприклад, належать дії власника або іншого законного володільця, що спрямовані на захист майна, а також дії, здійснені у стані крайньої необхідності або необхідної оборони.
Способи самозахисту можуть як обиратися самою особою, так і визначатися договором, законом або іншим нормативно-правовим актом. Не підлягає відшкодуванню шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист, у тому числі в стані необхідної оборони, якщо її межі не були перевищені (п. 1 ст. 1169 ЦК України).
Але, якщо при здійсненні права на самозахист особа завдала шкоду іншій особі, ця шкода має бути відшкодована особою, яка вчинила протиправну поведінку. Якщо така шкода заподіяна засобами самозахисту, не забороненими законом, та не суперечить моральним засадам суспільства, вона відшкодовується особою, яка вчинила протиправну дію (п. 2 ст. 1169 ЦК України).
#65280
ОЛЕГ Ю. Хто вправі ініціювати угоду про примирення в кримінальній справі де крадіжка?

відповідь юриста:
Стаття 469 КПК України визначає суб’єктів ініціювання та укладення угоди. Так, угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого.
ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ПОСТАНОВА 11.12.2015 № 13 Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод
7. Ініціювати укладення угоди про примирення має право лише потерпілий чи підозрюваний/обвинувачений. Домовлятися стосовно укладення угоди про примирення можуть також захисник, представник потерпілого, законний представник або інша особа, погоджена сторонами, за винятком слідчого, прокурора або судді.
Прокурор НЕ має права втручатись або ініціювати процес укладення угоди про примирення, на відміну від процесу укладення угоди про визнання винуватості (ВСУ від 31 березня 2016р. у справі № 5-27кс16)
#65653
Костянтин, Рівне. На мене подало до суду комунальне підприємство про стягнення боргу, я нічого не знав, винесли заочне рішення, чи можу я зробити так, щоб його переглянули. Я цей час був у селі, не знав, і приїзжав до квартири раз на рік, що потрібно мені щоб суд переглянув рішення?
Відповідь юриста:
Відповідно до ч.2 ст. 285 ЦПК України у заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:
1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;
2) ім`я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв`язку;
3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання та (або) неповідомлення їх суду, а також причин неподання відзиву, і докази про це;
4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача;
5) клопотання про перегляд заочного рішення;
6) перелік доданих до заяви матеріалів.
#66010
МаринаДекашова, Черкаси: Як визначити ціну позову, якщо вартість майна невідома?
За подання позовної заяви, що має майновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв.
За подання до суду:
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:
юридичною особою
1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
фізичною особою або фізичною особою - підприємцем
1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Якщо позовну заяву буде не прийнято, можете оскаржити через апеляційний суд.
#66029
Роман, Одеса: моя позовна заява була залишена без руху, цивільне судочинство, я доплачував судовий збір. Коли відкриють провадження?
Відповідь юриста:
Стаття 187. Відкриття провадження у справі
1. За відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 185 цього Кодексу.
12. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків.
13. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, позовна заява залишається без розгляду.
#66042
Юлія Сергіївна Р., Умань: Є необхідність звернення до ПФ щодо перерахунку пенсії. До якого суду подавати позов?
Відповідь юриста:
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 18 КАС України місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг. Ваш позов підвідомчий місцевому суду за місцем Вашого проживання.
#66105
Наталія, Полтавська область. Вперше в житті звертаюсь до суду. І переживаю, що наша справа буде видна колегам, сусідам. Усі знають, що я розлучаюсь. Чи може бути все відкрито, якщо це в реєстрі?
Відповідь юриста:
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про доступ до судовихрішень» Стаття 7. Відомості, що не можуть бути розголошені в текстах судовихрішень, відкритих для загального доступу
1. У текстахсудовихрішень, щовідкриті для загального доступу, не можуть бути розголошенітаківідомості:
1) місцепроживанняабоперебуванняфізичнихосібіззазначеннямадреси, номерителефонівчиіншихзасобівзв’язку, адресиелектронноїпошти, реєстраційніномериобліковоїкарткиплатникаподатків, реквізитидокументів, щопосвідчують особу, унікальніномеризапису в Єдиному державному демографічномуреєстрі;
2) реєстраційніномеритранспортнихзасобів;
3) номерибанківськихрахунків, номериплатіжнихкарток;
4) інформація, длязабезпеченнязахистуякоїрозглядсправиабовчиненняокремихпроцесуальнихдійвідбувалися у закритому судовому засіданні;
5) іншівідомості, щодаютьможливістьідентифікуватифізичну особу.
Таківідомостізамінюютьсялітернимиабоцифровими
позначеннями.
#66140
Поліна, Запоріжжя, Я отримала судове рішення по спадщині, але не було вирішено судовий збір, витрати.
Відповідь юриста:
Відповідно до ч. 1 ст. 270 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:3) судом не вирішено питання про судові витрати.
#66152
Євгеній Вікторович, Рівне. Я хочу судитися з підприємством, чи потрібно сплачувати судовий збір? Мене скоротили, я хочу поновлення на роботі та щоб виплатили зарплату за вимушений прогул.
Відповідь юриста:
Відповідно до п.1 ч.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір», від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються, позивачі тільки у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.
Якщо Ви вимагаєте виплату заробітної плати, Ви повинні заплатити судовий збір, оскільки є оплата за майнову вимогу про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, що не є тотожною вимозі про стягнення заробітної плати.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.4 ЗУ «Про судовий збір» за подання позовної заяви майнового характеру, яка подана фізичною особою або фізичною особою-підприємцем, сплачується судовий збір у розмірі 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
#66174
Ангеліна, Тернопіль. Як завірити копії документів до суду?
Відповідь юриста:
Відповідно до вимог пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року № 55, відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів Згідно з оригіналом, назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Підпис відповідальної особи на документі засвідчують відбитком печатки організації.
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!