МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63864
нормативних актів, до яких включають норми, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з порядком здійснення угод з валютними цінностями в межах країни та у відносинах з іноземними державами і громадянами (резидентами і нерезидентами), а також порядок ввезення, вивезення, переказу і пересилання з-за кордону і за кордон національної та іноземної валюти та інших валютних цінностей.
Основні законодавчі акти в цій сфері: ЗУ “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”
Законодавством України передбачено визначення понять “валютні операції” та “валютні цінності”. До валютних належать: операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов’язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов’язані із ввезенням, переказом, пересиланням на територію України та вивезенням, переказом і пересиланням за її межі валютних цінностей. До валютних цінностей належать як власна валюта України — грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, кошти на рахунках, у внесках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України; платіжні документи та інші цінні папери (облігації, акції,); іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет; банківські метали — золото, срібло, платина, метали платинової групи доведені до найвищих проб
В основу валютного законодавства України покладено принцип обмеження використання іноземної валюти в госпо¬дарському обігу держави.
Під валютнім регулюванням розуміють діяльність держави, спрямовану на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод з валютними цінностями. Україна за допомогою валютного регулювання визначає порядок організації валютних відносин і контролює здійснення валютних операцій, надання іноземним юридичним і фізичним особам кредитів та позик, встановлює порядок ввезення, вивезен¬ня та переказу валюти за кордон і тим самим підтримує рівно¬вагу платіжного балансу та стабільність національної валюти.
дякуючі юрист Вікторія
#64542
Андрій, Дніпро: що треба знати, як боротися з податковим боргом?

Відповідь юриста: Відповідно до пункту 100.2 статті 100 ПК України платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов'язання.
#64776
Олексій, Львів: коли необхідно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у разі придбання автомобіля, якщо його придбано за кордоном, якщо це стосується декларації, на сайт НЗК?

Відповідь юриста:
Згідно з пунктом 5 Правил заповнення форми повідомлення доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.
Вартість майна, що було придбано суб’єктом декларування, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до останньої грошової оцінки майна або - якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб’єкту декларування - на момент набуття майна у власність (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності).
#64783
завжди документи щоденної роботи повинні бути підшиті, щоб коли буде перевірка не було розгубленості і шукати щось, повинні буди завжди в порядку поточні звіти. Ви повинні щодня читати законодавство з Вашої теми, щоб знати зміни і документи складати з урахуванням особливостей.
#65003
Денис Олегович, Сватово:, який порядок скликання установчих зборів та їх компетенція?

Відповідь юриста:
Статут юридичної особи - суб'єкта підприємництва затверджується власником майна (засновником) суб'єкта підприємництва чи його представниками. Для затвердження статуту юридичної особи - суб'єкта підприємництва повинен скликатися спеціально уповноважений орган засновників, який має назву „установчі збори". Скликання установчих зборів вимагається при утворенні акціонерних товариств та виробничих кооперативів. На цій же стадії заснування юридичної особи - підприємця суб'єкти, які затверджують статут (установчий акт), як правило, утворюють органи майбутньої юридичної особи. Під органом юридичної особи - суб'єкта підприємництва слід розуміти одну фізичну особу або колектив фізичних осіб, які здійснюють управління юридичною особою та через які юридична особа набуває і здійснює свої права та обов'язки.В юридичній особі - суб'єкті підприємництва можуть утворюватися різні органи.Так, за складом вони поділяються на:1) одноосібні (директор, Голова правління тощо);2) колегіальні (загальні збори, правління, дирекція тощо).За порядком формування органи юридичної особи - суб'єкта підприємництва можуть бути:1) виборними (правління або наглядова рада господарського товариства тощо);2) призначувані (директор державного підприємства тощо).За змістом повноважень органи юридичної особи - суб'єкта підприємництва поділяються на наступні:1) органи, які формують волю юридичної особи (загальні збори товариства тощо);2) органи, які виконують волю юридичної особи або виконавчі органи (правління, дирекція тощо);3) контрольно-наглядові органи (ревізійна комісія та наглядова рада тощо).
#65105
Алла, Черкаська область: чи однакове поняття висновок та сертифікат ТПП? дякую

Відповідь юрист:
поняття «сертифікат» та «висновок» Торгово-промислової палати згідно чинного законодавства є тотожніми. Висновок Торгово-промислової палати України (у тому числі і науково-правовий) є різновидом сертифікату Торгово-промислової палати України, який належним чином засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).
#65309
Марина Миколаївна: Активами у значному розмірі відповідно до ст. 368-2 КК України "Незаконне збагачення" є?

відповідь юриста: Ч. 2 ст. 368-2 КК.
Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цікаво.

В моей жизни наступил момент, когда я понял, что а[…]

Цікава тема для мене. Я саме хочу пов'язати свою р[…]

Цікава тема для мене.

Ще більше корисного та цікавого!