МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#17546
Борис питає, що є внутрішньогосподарські аграрні правовідносини.

Відповідь юриста:
За своїм змістом внутрішні аграрні правовідносини є сукупніс¬тю взаємних суб'єктивних прав та обов'язків їхніх учасників, реа¬лізованих у ході провадження сільськогосподарського виробництва. Специфіка сільськогосподарської діяльності визначається насампе¬ред особливостями використання землі й праці на ній, що зумов¬лює відокремлення земельних і трудових правовідносин.
Серед земельних відносин розрізняють відносини земельної власності й відносини в сфері використання землі. До предмета аг¬рарного права належать лише земельні відносини в сфері сільсько¬господарського землекористування.
Трудові відносини за своїм характером і змістом поділяються на: відносини у сфері організації праці; відносини з дотримання дисципліни праці; відносини у сфері оплати праці; відносини у сфері охорони праці та дотримання техніки безпеки й виробничої санітарії. Усі ці відносини ґрунтуються або на трудовому договорі й регулюються нормами трудового права, або на членстві в сіль¬ськогосподарських кооперативах. Специфіка ж цих відносин виз¬начається нормами аграрного права.
Майнові відносини є основою внутрішніх правовідносин. їх поділяють на: відносини власності в сільськогосподарському виробництві в процесі володін¬ня, користування і внутрішньогосподарського розпорядження об'єк¬тами цієї власності; відносини, що складаються між сільськогоспо¬дарськими підприємствами та їх внутрішніми виробничими підроз¬ділами; деліктні внутрішні майнові відносини. Основну частину майнових відносин сільськогосподарських товаровиробників ста¬новлять правовідносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, яке належить їм на праві власності.
Важливу роль у внутрішніх аграрних правовідносинах відіграють організаційно-управлінські відносини сільськогосподарських органі¬зацій.
Внутрішньогосподарськими відносинами вважаються також правовідносини між с\г підприємствами та їх членами (учасниками) з приводу задоволення матеріальних інтересів, соціально-побутових і культурно-побутових потреб. До них належать відносини щодо розподілу прибутків, надання підприємством знарядь виробництва для обробітку членом (учасником) власної присадибної ділянки тощо.
дякуючі юрист Вікторія
#18705
Юрій питає: чи сплачує орендар за земельний пай податок, який у нас орендує?

Відповідь юриста:
Земельний податок має платити власник земельної ділянки, і аж ніяк не орендар. Власник земельної ділянки, якщо оформлена земля на ФОП здає земельну декларацію, та платить земельний податок, а орендар, може компенсувати частину земельного податку, але про компенсацію треба прописати в договорі позики.
дякуючі юрист Вікторія
#19503
Валерія питає:
які є обмеження прав на землю
Необхідність обмеження права власності на землю в Україні випливає і з Конституції України (ст. 41), якою передбачено, що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Межі здійснення права власності на землю визначаються колом покладених законодавством на власників земельних ділянок обов'язків щодо раціонального використання та охорони земель.
Обмеження прав власників зем ділянок становить закріплення в установленому порядку заборон щодо здійснення окремих видів господарської діяльності, пов’язаної з використанням землі, вимоги утримуватися від певних дій чи надання обмеженої можливості використання з чітко визначеною метою чужої земельної ділянки.
Виділяють наступні види (групи) обмежень:
1. Обмеження, пов’язані з установленням земельного сервітутів.
Згідно зі ст. 98 ЗК зміст права земельного сервітуту полягає в тому, що власник (користувач) однієї земельної ділянки має право на обмежене користування суміжною земельною ділянкою з метою усунення недоліків своєї ділянки. Об'єктивно встановлення будь-якого земельного сервітуту призводить до певного зменшення кількості можливих варіантів використання обслуговуючої земельної ділянки її власником (користувачем).
2. Обмеження прав власника зем ділянки в інтересах його сусідів («право добросусідства»). Право добросусідства являє собою сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають між власниками та користувачами сусідніх (в т.ч. суміжних) земельних ділянок. Основне положення права добросусідства якраз і полягає в тому, що власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо). Більше того, згідно зі ст. 103 ЗК власники та користувачі земельних ділянок не мають права здійснювати на сусідні земельні ділянки неприпустимий вплив.
3. Обмеження, призначені для забезпечення інтересів 3-х осіб або суспільних інтересів. ( так, наприклад, держава в особі її компетентних органів має право викупати земельні ділянки для суспільних потреб і примусово відчужувати їх з мотивів суспільної необхідності; встановлення мораторію на продаж с/г земель (в інтересах суспільства)
Аватар користувача
дякуючі koral
#20799
А нам нужно оформить договор купли - продажи земельного участка. Знаю , если оформлять, это традиционным методом - это очень много проблем и бумажной волокиты. Может быть есть другиеп варианты , чтобы оформит это все побыстрее и без проблем.
Аватар користувача
дякуючі koluna
#20800
зрозуміло, дякую, цікавлять питання держкомзему
дякуючі юрист Вікторія
#20887
Важливо знати цільове призначення земельної ділянки. Така дія відбувається лише через нотаріуса. Обовязкове підтвердження права власності продавця на земельну ділянку є , це Державний акт про право власності на земельну ділянку.Крім державного акта, від продавця може знадобитися Проект відведення земельної ділянки.
Документи, що підтверджує відсутність заборон на відчуження, а також обмежень використання ділянки, до яких відносяться заставу, орендні відносини, сервітути. Перед придбанням ділянки рекомендується зробити його детальний огляд. При цьому слід враховувати, що реально оцінити майбутню покупку.
дякуючі юрист Вікторія
#26299
Алла Сергіївна з Сум питає:
А чим займається Держкомзем? мені важливо зясувати для себе

Відповідь юриста:
Держкомзем здійснює держ контроль за: 1)раціональною організацією території та використанням зд вланиками землі і землекористувачами відповідно до умов їх надання; 2)поверненням самовілбно зайнятих ділянок у стані придатному для використання; 3)виконанням комплексу заходів, передбачених умовами надання зд, нормативними документами та зтв-ми проектами щодо захисту земель від водної та вітрової ерозії, заболочення, засолення, висушування.. 4)рекультивацію порушених земель, зніманням, використанням і збереженням родючого грунту при проведенні робіт, пов’язаних із порушенням земель і приведенням земель у стан, придатний до використання за призначенням; 5)збереженням протиерозійних, гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень, встановленням і збереженням межових знаків; 6)наданням достовірних даних про наявність, стан, використання зем угідь, з питань державного зем кадастру, а також про наявність земель запасу;7)виконанням заходів щодо запобігання і ліквідації псування земель.
дякуючі юрист Вікторія
#29574
Валентин з Маріуполя питає: що таке колективні агроформування корпоративного типу?

Відповідь юриста: они регулюються нормами законів «Про власність», «Про господарські товариства», «Про підприємництво», ін законів та підзаконних актів.
Засновниками та учасниками аграрних (сільскогосподарських) підприємств корпоративного типу можуть бути фізичні і юридичні особи , які можуть бути суб'єктами підприємницької діяльності.
Основну категорію членів аграрного підприємства корпоративного типу становлять учасники - фізичні та юридичні особи. Вони стають членами товариства за угодою з ним, мають право:
— брати участь в управлінні справами цього товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
— брати участь у розподілі прибутку корпоративного підприємства (товариства) і одержувати дивіденди;
- вийти в установленому порядку з підприємства;
- одержувати інформацію про діяльність підприємства.
вкладами учасників та засновників підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, земельні ділянки.
У разі ліквідації аграрного підприємства корпоративного типу або ж виходу з нього учасника майно, яке передавалося ним підприємству, повертається йому в натурі.
Предметом формування статутного капіталу аграрних товаровиробників (фонду) є майно сільськогосподарського призначення, земля, води, а також інші природні ресурси. Виробництво сільськогосподарської продукції, сезонний характер праці, оплата може здійснюватись у натуральному вигляді.
Припинення корпоративного права учасників відбувається в разі реорганізації цього підприємства (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.
При реорганізації товариства вся сукупність прав та обов'язків товариства переходить до його правонаступників.
Товариство ліквідується:
а) після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні;
б) за рішенням вищого органу товариства;
в) на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства в разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
г) на підставі рішення господарського суду про банкрутство товариства.

Залежно від організаційно-правових форм суб'єкти аграрного права розмежовуються на дві групи: підприємства кооперативного та підприємства корпоративного типу.
Аграрні підприємства кооперативного і корпоративного типу мають як спільні риси, так і відмінні. Спільними їхніми рисами є те, що це — юридичні особи, які мають спеціальну правоздатність і Дієздатність, можуть набувати прав та юридичних обов'язків, бути позивачами і відповідачами в суді. Особливість аграрних підприємств кооперативного типу полягає в тому, що вони, передусім, об'єднують трудову діяльність, тобто кожен член такого підприємства повинен особисто в ньому працювати. Всі члени такого підприємства мають право брати участь в управлінні діяльністю підприємства (за принципом: один член кооперативу - один голос). Від кожного працівника такого підприємства залежить застосування заходів заохочення і стягнення. Це і відрізняє риси підприємства кооперативного типу від підприємств корпоративного типу.
Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у діяльності сільськогосподарського товариства, повинні обов'язково зробити особистий майновий внесок у статутний фонд товариства. Внесками учасників можуть бути не тільки грошові кошти, а й будинки, обладнання, цінні папери, право на користування природними ресурсами, а також право на інтелектуальну власність людини. Цим аграрні підприємства корпоративного типу відрізняються від підприємств кооперативного типу.
Суттєвою особливістю правосуб'єктності підприємств корпоративного типу є те, що вони насамперед об'єднують капітал, а не свою трудову участь.
Господарські товариства створюються на основі укладення установчого договору, який має вирішальне значення для учасників такого підприємства у зв'язку з тим, що установчий договір регламентує відносини між учасниками господарського товариства залежно від їх частки у статутному фонді підприємства. Згідно зі ст. 12 Закону України «Про господарські товариства» вони виступають власниками переданого їм майна, учасниками виробленої продукції, отриманих прибутків.
Востаннє редагувалось 16-10-2017, 20:08:42 користувачем юрист Вікторія, всього редагувалось 1 раз.
дякуючі юрист Вікторія
#30572
Марина Афанасьевская: на меня папа делает дарственную по земле, я хочу открыть предприятие аграрного профиля, кооператив, что нужно знать об органах управления?
Відповідь юриста:
Вищим органом управління кооперативу є загальні збори. До органів управління належить правління кооперативу. У разі потреби кооператив наймає виконавчого директора(для оперативного управління діяльністю кооперативу), утворює спостережну раду(Для контролю за діяльністю виконавчого органу кооперативу).
Для підготовки окремих питань загальні збори, правління кооперативу або спостережна рада можуть утворювати спеціальні комісії з членів кооперативу із залученням як консультантів найманих працівників.
Загальні збори
вносять зміни і доповнення до статуту, приймають нормативні документи кооперативу; обирають голову кооперативу та членів правління кооперативу, членів ревізійної комісії (ревізора),
заслуховують звіти органів управління кооперативу про їх діяльність; визначають види і розміри фондів кооперативу, порядок їх формування та використання;
затверджують: правила внутрішнього розпорядку; річний звіт і баланс кооперативу; порядок формування і розподілу доходу кооперативу;
вирішують: питання про входження кооперативу до об'єднання кооперативів, створення підприємств різних видів;
питання про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
проводяться щорічно після закінчення фінансового року. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів кооперативу.
Правління кооперативу обирається у кооперативі, до складу якого входить не менш як 10 членів, на термін, що не перевищує трьох років
розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями розвитку кооперативу;
скликає загальні збори членів кооперативу і контролює виконання прийнятих ними рішень;
укладає трудові договори у разі найму на роботу виконавчої дирекції та оцінює її діяльність; забезпечує збереження майна кооперативу;
Члени правління кооперативу можуть обирати із свого складу голову кооперативу, заступника голови та секретаря правління відповідно до статуту кооперативу
Рішення приймається більшістю голосів за наявності не менш як 2/3 складу членів правління кооперативу.
дякуючі юрист Вікторія
#33001
Галина Олексіївна, Гощанський район питає: яке право засновництва і членства в с/г кооперативі?

Відповідь юриста:
Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні.
Членом сільськогосподарського кооперативу може бути фізична або юридична особа, яка:
1) зробила вступний і пайовий внески в розмірах, визначених статутом кооперативу; 2) визнає принципи й цілі кооперативу; 3) визнає статут кооперативу і дотримується його вимог; 4) має право ухвального голосу; 5) користується послугами кооперативу.
Членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи, а членами обслуговуючого кооперативу — як фізичні, так і юридичні особи, які формують фонди та беруть участь у діяльності кооперативу. Членами кооперативу можуть бути фізичні особи, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у діяльності кооперативу. Фізичні або юридичні особи можуть бути членами кількох обслуговуючих кооперативів, різних за напрямами діяльності. Волевиявлення громадянином бажання стати членом кооперативу оформляється письмово (подачею заяви). На загальних зборах кооперативу ухвалюють письмове рішення про прийняття громадянина в члени кооперативу, таким сином формується склад кооперативу.
До статутів окремих сільськогосподарських кооперативів можуть бути внесені обмеження на вступ до кооперативу осіб лише певної професії, якщо кооператив є фаховим.
Щоб вступити до кооперативу, фізична чи юридична особа повинна подати заяву чи клопотання в його правління, рішення якого підлягає затвердженню загальними зборами. І лише з моменту позитивного вирішення цього питання загальними зборами кандидат у члени кооперативу вважається прийнятим. Порядок прийняття рішень загальними зборами в такому разі має бути закріплений у статуті кооперативу. Член кооперативу робить вступний і пайовий внески в порядку, визначеному статутом кооперативу.
дякуючі юрист Вікторія
#36724
Любов Булка, Одеська обл.: Мама у 1967 році отримала від сільради рішення про виділення земельної ділянки під будинок і побудувала його. Так ми і жили до сьогодні. Тепер перед нами постало питання, що на сам будинок ми не маємо документів, і через те я не можу прописати в ньому сина, який повернувся додому з навчання.
Мама переписала будинок на мене, і про це є запис у господарській книзі. Тому документи я стала робити на себе. Усього вже витратила майже вісім тисяч гривень (тільки три тисячі за землеустрій), а віз і нині там, бо для того, щоб отримати витяг з реєстру на земельну ділянку під дім, а маю надати рішення сільради про виділення земельної ділянки під дім, причому на своє ім’я. А у нас є лише на мамине, а на мене сільрада не дає. Що робити не знаю. До кого ще звертатися?

відповідь юриста: В даній ситуації, коли було побудовано будинок, але не було все оформлено належним чином, дописувачка не знала, що для будівництва потрібно було отримати певні дозволи. Але якщо нема відповідних документів, ані оформити право власності на ці споруди, ані продати їх неможливо.
По - перше: домоволодіння по домовій книзі переписати не можна.
По - друге: Якщо, земельна ділянка виділялась під будівництво будинку у відповідності чи рішення, чи розпорядження на ім’я Вашої матері, то будувати цей будинок може тільки вона.
Для регулювання цієї ситуації існує Наказ №24.06.2011 №91 виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж». Відповідно до п. 3.1. Наказу, необхідно провести обстеження технічного стану будинку. Прийняття в експлуатацію об'єктів (крім закінчених будівництвом до 5 серпня 1992 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них) здійснюється безоплатно територіальними органами Державної
архітектурно-будівельної інспекції України (далі - Інспекція) за результатами технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж та за наявності документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, шляхом реєстрації поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація), яка складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.
Документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 5 серпня 1992 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.
Замовник або його уповноважена особа подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої додаються:
два примірники заповненої декларації;
звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно); засвідчені в установленому порядку копії: документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт; технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації.
Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта підписується також співвласниками земельної ділянки та зазначеного об'єкта (у разі їх наявності).
Інспекція розглядає документи, зазначені у пункті 3.2 цього розділу, та приймає протягом тридцяти днів з дати їх подання рішення про реєстрацію декларації або її повернення.
Якщо будинок був побудований, але не введений в експлуатацію, то на даний час необхідно отримати документи про виділення земельної ділянки на ім’я матері, ввести будинок в експлуатацію, а потім відчужувати на Ваше ім’я.
дякуючі юрист Вікторія
#39351
Ольга Миколаївна З. з Бахмута питає: я маю земельний пай біля міста Лиман. Хочу господарювати на землі, тож, запитую, яка кількість власників земельних часток (паїв) повинна надати згоду щодо розподілу земельних ділянок між власниками у межах одного сільськогосподарського підприємства?

Відповідь юриста: У разі подання заяв про виділення земельних часток паїв) у натурі (на місцевості) більшістю власників земельних часток (паїв) у межах одного сільськогосподарського підприємства відповідна сільська, селищна, міська рада чи районна державна адміністрація
приймає рішення про розробку проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) (ст. 3 ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».
дякуючі юрист Вікторія
#41000
Христина з Харківської області написала: "У мене пай здан в оренду, я його отримала раніше у спадок від дідуся. Так сталася такая ситуація, останній договір було переукладено, пройшло 2 роки, помер той, хто орендує і обробляє землю. Директором стала його донька, але вона провела нараду і відмовляється платити за мій пай, за 2017 рік, мовляв, вона його виключила, і не буде брати в оренду. Що робити?"

Відповідь юриста: у Вас на руках повиннен биту договір оренди. Відповідно до Земельного кодексу України, стаття 93. Право оренди земельної ділянки, п 11. Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як 7 років.
Згідно ст. 24 Закону України « Про оренду землі», орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати.
Тож, Ваш договір укладено, пройшло лише 2 роки і не може орендар самостійно відмовлятися від виконання договору. Ви можете звернутися до суду і оскажити даний факт, я вважаю, він зобовязаний Вам сплатити орендну плату і це вимагайте в позовній заяві, а також дія договору у Вас триває.
дякуючі юрист Вікторія
#54873
Богдан З. зі Стрия питає: яка є організація праці членів агроформувань?

Відповідь юриста:
Можливими формами організації виробництва на сільськогосподарських підприємствах є ділянки, цехи, ферми, бригади, ланки, відділення та інші виробничі підрозділи. Структура господарства встановлюється залежно від його розмірів, виробничого напряму, внутрішньогосподарської спеціалізації, розміщення виробництва, прогресивних форм організації праці та інших умов виробництва. Кожне сільськогосподарське підприємство самостійно визначає форми оплати праці його членів та інших працівників. Трудові відносини членів підприємства та найманих працівників регулюються законами України «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про селянське (фермерське) господарство», статутами підприємств, правилами внутрішнього розпорядку, законодавством про працю.
Структурні виробничі підрозділи сільськогосподарського кооперативу створюються правлінням підприємства і затверджуються загальними зборами з відображенням про це в статуті.
Згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку сільськогосподарського підприємства керівник виробничого підрозділу встановлює особисто або через фахівців (ланкових, бригадирів, завфермами) завдання членам сільськогосподарського підприємства на виконання робіт з урахуванням їх виробничої кваліфікації, віку, стану здоров'я; знайомить їх з нормативами виробітку, розцінками за обсяг виконаних робіт; забезпечує працівників необхідними для роботи засобами виробництва, а при потребі і транспортом для поїздки на роботу; закріплює за ланками та окремими працівниками техніку, робочу худобу тощо; найбільш раціонально організовує працю робітників, створює безпечні умови праці, здійснює контроль за якістю і строками робіт, облік праці і заробітку кожного члена підприємства, забезпечує дотримання трудової дисципліни; вживає заходів щодо ефективного використання і збереження державного майна та майна підприємства; організовує ремонт будинків, споруд, транспортних засобів та інвентаря.
дякуючі юрист Вікторія
#59435
Питаю для дідуся Андрія Васильовича, мешканця Макарівського району Київської області: "Я працював в колгоспі 15 років, на фермі, маю пільги чорнобильця (2 групи). У 1997 році головою сільради були складені списки щодо отримання земельної частки (паю), проте, з роками справа не просувається, списки нам не показують, і голова сільради не вирішує питання. Як самостійно відстояти право на землю?"

Відповідь юриста:
Необхідно скласти письмову заяву і вислати її рекомендованим листом до сільської ради з повідомленням та з ксерокопіями Ваших документів (паспорта, трудової книжки, пенсійного та чорнобильського посвідчень).

Голові сільської (районної) ради …району
…області
Вказати ПІБ голови (сільської ради).

ПІБ (того, то відстоює право на землю),
адреса,
вказати контактний телефон

Заява

Я, (вказати ПІБ повністю), (вказати повністю дату народження), з (вказати по який період) року працював у колгоспі (вказати назву, яку він мав тоді, і яку має тепер) на (вказати, яку виконував роботу), що підтверджується записом в трудовій книжці. На пенсію пішов в (вказати рік) з (вказати підприємство або колгосп)
Відповідно до ст. 116, п.1 ст. 118 Земельного кодексу України, Указів Президента „Про порядок паювання земель переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям”, „Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” маю право на земельну частку (пай), як колишній член колективного сільськогосподарського підприємства.
Я був включений у список осіб, які мають право на земельну частку (пай) при проведення розпаювання колгоспу (вказати назву) ще у (вказати рік), але з того часу, питання виділення земельної ділянки на місцевості сільрадою не вирішується дотепер. Порушується моє законне право на виділення земельної ділянки на місцевості.
Я неодноразово у різні роки (або вказати конкретні роки) звертався з цього питання до сільради (вказати ПІБ голів сільради), проте, з невідомих причин (або вказати причину) мені було відмовлено.
Я маю чорнобильське посвідчення з (вказати з якого року) (вказати групу), і згідно із ч.3 ст.35 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», маю право на отримання земельної частки (паю) із земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку, визначених законодавством.
Відповідно до ч.2 ст. 118 ЗК України розгляд заяви відповідним органом та прийняття рішення про приватизацію земельної ділянки на місцевості передбачає місячний строк розгляду. А відповідно до ч.5 ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування» - на найближчий сесії роботи ради. Відповідно до вищевказаного та наданих копій моїх документів,

ПРОШУ:

1. Визнати за мною, вказати (ПІБ) право на земельну частку (пай) по сільській раді (вказати якій) як колишній член колективного сільськогосподарського підприємства (вказати назву), який тепер має назву (вказати).
2. Виділити належну мені земельну частку (пай) або із земель запасу чи резерву сільської ради, у разі неможливості виділити із земель сільської ради, прошу виділити із земель іншої сільської ради в межах району поближче до мого місця проживання.

Дата Підпис

Цікаво.

В моей жизни наступил момент, когда я понял, что а[…]

Цікава тема для мене. Я саме хочу пов'язати свою р[…]

Цікава тема для мене.

Ще більше корисного та цікавого!